Nå skal innenlandsreisende også i heimekarantene

Kommunelege Ingrid Kristiansen i Frøya og kommunelege Geir Nilsberg i Hitra. 

Nyheter

Frøya og Hitra kommuner pålegger alle som har vært på reise sør for Dovre å gå i heimekarantene.

Her er hele kunngjøringen sendt ut av Frøya kommune:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen mandag 16.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.03.20 og gjelder til og med 26.03.20.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke er fast bosatt/registrert som innbygger i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder per 16.03.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.
  5. Hitra og Frøya kommune betraktes i dette henseende som én felles region, og karantenebestemmelser gjelder dermed ikke mellom kommunene.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 16.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.»

Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020. Klage på dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Trøndelag.