Får ikke bygge spikertelt - mener vedtaket er høyst tvilsomt

Nyheter

John A. Jamtøy har fått avslag på sin søknad om å bygge et spikertelt på sin eiendom ved Valslag, i det som nå er en del av nye Hitra kommune. Avslaget ble gjort administrativt, med henvisning til at tomta er i i et LNF-område hvor det ikke tillates annen bygge eller anleggsvirksomhet enn det som er nødvendig for stedbunden næring. I tillegg ligger tiltaket innenfor 100-metersbeltet til sjøen, og omfattes dermed av det nasjonale byggeforbudet.