Smittevern:

Dette gjelder nå for alle i Frøya

Nyheter

Frøya kommunestyre hadde i dag (mandag) et ekstraordinært møte, gjennomført over nett.

Her ble det gjort vedtak hvor man viderefører det allerede innførte påbudet om bruk av munnbind, innendørs i offentlige rom og utendørs i tett befolkede områder. Dette er likelydene med vedtak gjort for Hitra kommune.I tillegg ble det gjort et vedtak på en spisset smittevernsforskrift for Frøya. I motsetning til Hitra blir det ingen skolestenging på Frøya, men skoledrifta holdes på det som kalles rødt nivå.

Her gjengis den fulle smittevernsforskriften som gjelder fram til 12. januar:

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften gjelder i Frøya kommune.

§ 2. Rødt nivå barnehager og skoler

Barnehager, skoler og SFO i Frøya kommune skal drifte etter rødt nivå i trafikklysmodellen for oppvekst innenfor forskriftsperioden.

§ 3. Fritidsaktiviteter, breddeidrett og treningstilbud

Det skal ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett i forskriftsperioden.

Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt i forskriftsperioden.

§ 4. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

§ 5. Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Frøya kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

§ 6. Ansvar

Frøya kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 4.januar 2021 kl. 18:00, og gjelder til og med 12. januar 2021.