Får rive og bygge nytt

Nyheter

Arnfinn Amundal har søkt om å få rive en garasje og bygge ny på sin fritidseiendom i Stakkvika på Dolmøya. Eiendommen ligger i strandsonen, og i en hensynsone for bevaring av kulturlandskap. Planutvalget i Hitra har behandlet søknanden, og har kommet til at tiltaket ikke bryter med kulturvernhensynet, eller betyr økt privatisering av strandsonen. Søker får dispensasjon, med vilkår om at garasjen ikke får en form som blir for fremtredende i landskapet.