Flyttet på tomta og fikk ja

Flyfoto vedlagt saken. Pil viser opprinnelig ønsket tomt 

Nyheter

Agnar Knutshaug har på vegne av Stian Thorvaldsen søkt om fradeling av en tomteparsell på Dolmøya. Parsellen ligger på en høyde, og søknaden ble avslått av administrasjonen i Hitra kommune. Det ble vist til at "området som søkes fradelt ligger eksponert til i 100-metersbeltet, og gjør at framtidig bebyggelse vil bli eksponert i landskapet og gi silhuettvirkning. Veifremføring vil også føre til store terrenginngrep.".