Dette mener Frøya må til

Nyheter


Dagens ekstraordinære kommunestyre i Frøya ble gjennomført uten stor debatt, men med gjennomgående enighet om hva Frøya kommune bør mene om rehabilitering av frøyatunnelen.

Frøya næringsforum har i forkant levert en uttalelse der de ønsker at det gås inn en privat spleis for å øke standarden på et forventet nytt tunnelløp.


Vil gå inn med privat spleis for å øke standarden

Det private næringslivet på Frøya signaliserer at de er villige til å gå inn i en spleis med det offentlige for å øke standarden på den foreslåtte rømningstunnelen under Frøyfjorden slik at det kan bli et fullverdig tunnelløp.Tunnelspleis?

- At næringslivet også vil være med å bidra, er veldig bra

Hallgeir Grøntvedt, fylkets fremste veipolitiker, syns det er interessant at lokalt næringsliv uttrykker at de kan være med å bidra på en forbedring av en ny tunnel under Frøyfjorden.Dette ble vedtatt som Frøyas krav til hva som må skje når tunnelen skal rehabiliteres:

Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i sikkerhet og berdskap, anbefaler Frøya kommune følgende:

1. Frøyatunnellen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ

2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune

Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en fullverdig tunnel, børdette utredes raskt.

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes

4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for utredning ogetablering av et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med hensikt å etablere et nytttunnelløp

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger

Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog med og medkonsensus fra kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser.

Frøya kommune støtter uttalelsen fra Frøya Næringsforum av 09.04.21

.Det bes om at det foretas en ROS-analyse så raskt som mulig i henhold til rapporten og anbefalingen fraSweco for å få å bedre beslutningsgrunnlaget.

Trøndelag fylkeskommune bes svare på hvilken beredskapsløsning/tiltak som iverksettes straks Frøyatunnelen må stenges for et visst tidsrom pga. en alvorlig hendelse. Som kjent er det ingen infrastruktur for beredskap mellom Frøya og Hitra i dag.