Får bygge naust og legge ut flytebrygge

Nyheter

Karina og Tommy Nylander har søkt om oppføring av naust/sjå og bryggeanlegg på egen eiendom i Kjevika på Ulvøya. Arealet på land er i reguleringsplanen avsatt til naust og boligformål, og i sjø er det avsatt område for småbåthavn. Det må likevel søkes om dispensasjon fra strandsoneloven. Planutvalget i Hitra mener fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene, og har gitt tillatelse til naust og flytebrygge.