– Havbruksnæringa skal vokse, ikke tappes for kapital

Politikk

Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf, fylkespolitikere for Høyre i Trøndelag, vil si nei til en grunnrentebeskatning på havbruksnæringa. Det samme mener lokalpolitikerne Tor Johan Sagøy i Hitra Høyre og Kristin Strømskag i Frøya Høyre.

De mener den ordninga bidrar til å tappe kysten og distriktene for kapital, og føre til lavere investeringer og færre jobber.

– Det vil svekke havbruksnæringas vekstgrunnlag og være et skudd for baugen på dens mulighet til å bidra til økt verdiskaping, spesielt i distriktene. Vi trenger å skape flere jobber framover, ikke færre, sier Eiden og Kierulf.

De mener det vil det være svært uheldig for Trøndelags-regionen om havbruksnæringa påføres en særskatt, en såkalt grunnrenteskatt, som nå utredes av et offentlig utvalg. Trøndelag vil bli en av regionene som blir hardest rammet av en slik særskatt. Vi vil ha vekst og utvikling i hele Trøndelag, og havbruksnæringen er særlig viktig i distriktene, forteller Eiden og Kierulf.


 

- Trøndelag er det største havbruksfylket. Det ble eksportert laks for 17 milliarder i 2018 fra Trøndelag. Havbruksnæringa gir store ringvirkninger til trønderske leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner, og bidrar allerede med store skatteinntekter som går til sykehjem, skoler, kultur og andre viktige offentlige formål. Seks av de 20 største verdiskapende bedriftene i Trøndelag er helt eller delvis involvert i laksenæringen. Det er fortsatt potensiale for ytterligere bærekraftig vekst i næringen, påpeker de.

Henrik Kierulf og Pål Sæther Eiden  Foto: Trøndelag Høyre

 

– Regional verdiskaping er avgjørende for vekst og velferd i hele landet. Havbruk er, og vil framover fortsatt være, en av de viktigste næringene i Norge. Havbruksnæringen er særlig viktig for å skape jobber og muligheter i distriktene. Den skaper mange lokale arbeidsplasser og gir store lokale ringvirkninger. De siste ti årene er eksporten fra sjømatnæringen mer enn doblet, og eksporten kan dobles igjen mot 2030. Dette gir flere arbeidsplasser og økte ringvirkninger lokalt. Det er jobber som distriktene absolutt trenger, sier Kierulf.


 

– Jeg er svært skeptisk til den typen beskatning som nå blir utredet. Sannsynligvis vil inntektene fra denne ekstra skattebyrden fort ende opp i Finansdepartementet – uten at det kommer de aktuelle kystkommunene til gode. Bedriftene bidrar med betydelige skatteinntekter til det offentlige, og etableringen av Havbruksfondet gjør at bedrifter som utvider allerede bidrar ekstra tilbake til lokalsamfunnene sine. Nå må vi føre en politikk som bidrar til videre vekst. Derfor sier Trøndelag Høyre nei til grunnrentebeskatning som bidrar til å tappe kysten og distriktene for kapital, sier Eiden.

– Gjennom økt skatt for bedriftene bidrar man til dårligere mulighet for investeringer i bedriftene, og da vil ikke økt skatt gi økte inntekter til staten, men tvert imot svekke skatteinntektene. Vi trenger å trygge de jobbene vi har og skape flere jobber i Trøndelag og resten av landet. Det siste vi trenger er en politikk for lavere investeringer og færre jobber i en viktig distriktsnæring, mener Kierulf.

– Om vi skal få til fortsatt vekst i havbruksnæringen er økt skatt det siste den trenger. Vi må skape mer, ikke skatte mer. Derfor vil vi si nei til å sende en ekstra skatteregning til bedrifter som bidrar til verdiskaping og jobber i distrikts-Norge, sier de to fylkespolitikerne fra Høyre.


 

De to fylkespolitikerne får også full støtte for sitt syn fra lokalforeningene på Hitra og Frøya.

– Hitra og Frøya fikk gode utbetalinger fra Havbruksfondet i fjor. Det er viktig at Havbruksfondet og bruken av dette får utvikle seg. Veksten i laksenæringen har langt fra kommet gratis for Hitra og Frøya kommuner. Den enorme veksten har ført til press på kommunale kjerneoppgaver. Dette har gjort at Hitra og Frøya kommuner har investert for å legge til rette for næringen de siste tiårene. Ikke bare gjennom tilrettelegging for næringslivet, men også gjennom utbygging av skoler og barnehager, stimulert til boligutbygging og utbygging av teknisk infrastruktur, sier lederne for Hitra og Frøya Høyre, Tor Johan Sagøy og Kristin Strømskag.

Tor Johan Sagøy 

 

– Man må ikke glemme at en form for kompensasjonsordning for dette var hovedårsaken til at diskusjonen om et havbruksfond eller grunnrentebeskatning kom opp. Da er det viktig at en slik ordning også er treffsikker i sin kompensasjon til de aktuelle havbrukskommunene. Vi er redd for at en grunnrentebeskatning vil virke uthulende mot den opprinnelige intensjonen og styre pengene til Finansdepartementet, sier Sagøy og Strømskag.

Kristin Strømskag