Barnehagen vil ha 85 prosent barn med fremmedspråklig bakgrunn fra høsten

Trafikk

Som et prøveprosjekt vedtok  Frøya kommunestyre sist høst å innføre gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter. Bakgrunnen var den store andelen elever med fremmedspråklig bakgrunn, og signaler fra virksomhetsleder om tendenser til utvikling av parallellsamfunn, da innslaget av barn med et annet felles språk er så stort at disse ikke brukes norsk språk i det uformelle samværet i skoletida.


Vårt internasjonale øysamfunn

- Elevene trenger ikke snakke norsk seg i mellom

Andelen fremmedspråklige elever på Nordskag oppvekstsenter er så stor at ungene også kan "la være" å snakke norsk i store deler av barnehage- og skoledagen.

 

Med gratis SFO ønsket kommunen å stimulere flere innvandrere til å bruke SFO, og la dette være en språkarena for å lære bedre muntlig norsk.

Titalket ble innført i begynnelsen av februar.

I en evaluering skriver virksomhetsleder at det er vanskelig å måle effekt, men nevner blant annet:

 "... vi opplever at elevene blir bedre ut over skoleåret, og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå enn da vi starta opp. Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger eksperter de kan lære av og øve med...."

Rådmannen foreslår at det prosjektet videreføres i neste skoleår. Det legges også fram forslag til tiltak for barnehagen, der man ønsker en øremerket ressurs i 50 prosent stilling " for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - samtidig være en resursperson ved småtrinnet og SFO.". Det foreslås også en styrket lederressurs.

Rådmannen legger fram tall som viser at  at fra høsten vil hele 85,5 % av barna i barnehagen på Nordskaget være minoritetsspråklige - dvs   barn der en eller begge foresatte har utenlandskbakgrunn (barn med en svensk foresatt ikke medregnet).

I skolen vil andelen være 71 % minoritetsspråklige. 


Yrkesmesse på oppvekstsenteret:

- Den beste dagen noensinne

Drømmer om varierte og noen svært utradisjonelle yrker