Kommunen vil bygge vei i strandsonen

  Foto: Lokalavisa Hitra-Frøya

Trafikk

Frøya kommune søker dispensasjon sånn at man kan bygge vei ned til museumstunet på Sistranda. Veien vil berøre områder avsatt til allmennyttige formål, LNF og friområde og vil ligge innenfor 100-metersbeltet mot sjø. Tiltaket er dermed i utgangspunktet i strid med bygge- og deleforbudet i strandsonen. Men rådmannen har vurdert saken og mener fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene. Hun anbefaler derfor politikerne til å si ja.


 

- Tiltaket vil ligge i et område som allerede er bebygd med andre bygg som utgjør museumstunet. I tillegg vil tiltaket ligge i vegg-i-vegg med barnehagen og deres uteområder. På grunn av overnevnte vurderer rådmannen at tiltaket ikke vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og begrunner dette med at tiltaket ikke vil medføre en ytterligere privatisering av strandsonen, eller at tiltaket vil være til hinder for allmenhetens tilgang til områder av natur- og friluftsinteresser, skriver rådmannen.


Skal flytte gammelskolen hel

Og et nedpakka hus kan få nytt liv ved siden av.

 

Tiltaket er en del av prosessen med flytting av gamle Sistranda skole, som skal flyttes ned til museumstunet.

- Tiltaket vil være nødvendig for å kunne få flyttet bygget, da det ikke er noe vei ned dit i dag. Videre vil tiltaket bidra til å gjøre området mer offentlig og bedre tilrettelagt for alle brukere. Tiltaket vil være av stor allmennyttig interesse, mener kommuneadministrasjonen.

Kartskisse fra Frøya kommune.  

 

Politikerne i Hovedutvalg for forvaltning får saken på bordet denne uka.


Roy gleder seg til å undersøke sistrandslandet

Sannsynligheten for at Roy Søreng finner noe med metaldetektoren, er stor.

 

Jordbrukssjefen i Frøya kommune har ifølge rådmannen ingen store innvendinger mot tiltaket.

- Mesteparten av veiparsellen ligger på areal definert som uproduktiv skog i arealressurskartet og har derfor liten eller ingen landbruksmessig verdi. Dyrkajorda på 0.9 daa er allerede fradelt fra jordet på gnr 21 bnr 2 og denne jordlappen alene har liten driftsmessig verdi i landbrukssammenheng. (...) Landbruksmyndigheten i Frøya kommune har ingen innvendinger til oppføring av gammelskolen på Sistranda i museumtunet, heter det i saksdokumentene.


Manglende jordvern på Frøya

- 151 mål med dyrket mark borte på få år

- Vi begynner å merke det, sier lederen i villsaulaget.