Lover noen forbedringer, men erkjenner at det neppe er nok

Det kan i perioder være svært trangt ved ferjekaia på Dyrøya. (Arkivbilde) 

Trafikk

Fylkesrådmannen har svart opp Venstrerepresentant Tove Eivindsen spørsmål rundt hva som gjøres for å bedre parkerings- og bussforholdene rundt båt- og ferjeleiet på Dyrøya.- Erkjennelsen av at standarden på Dyrøy bryter med standarden på de fleste tilsvarende omstigningspunktene til Trøndelag fylkeskommune, har gjort at fylkesrådmannen har valgt å prioritere planlegging av mindre utbedringer av omstigningspunktet og ferjekaiområdet på Dyrøy, skriver fylkesrådmannen i sin oppsummering.

Her erkjenner fylkeskommunen også at dette ikke vil være tilstrekkelig løsning.

Les hele fylkesrådmannens svar her:

Fylkesrådmannen er velkjent med situasjonen på Dyrøy og arbeider for å finne en trafikksikker og god løsning sammen kommunen.

Dyrøy er utgangspunktet for fergetilbudet for øyrekken fra Frøya, som inkluderer Dyrøy – Mausundvær – Bogøyvær – Sula. Øyene har få fastboende og derved lav trafikk på normaldager, men øyrekken er et svært populært fritidsreisemål. Dette medfører svært stor forskjell mellom normaldager og de store reisedagene. Ferjen som betjener sambandet, «MF Frøyaferja», har kapasitet til 15 biler. Dette er tilstrekkelig på hverdager, men alt for lite på de store reisedagene.


- Det blir bare verre og verre

Turistvert og drosjesjåfør fortviler over fergeforbindelsen.
Lav ferjekapasitet medfører at mange tvinges til å sette igjen bilen på Dyrøy. Det er positivt for opplevelsen på øyene at flest mulig setter igjen bilen på land. Men det øker behovet for parkeringsareal ved ferjeleiet. I sak 153/13 vedtok Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune at det skulle gjennomføres tiltak som ledd i oppgradering av trafikknutepunkt på Dyrøy. De vedtatte tiltakene var:

· Erverv av grunn, 1500 m2

· Tankanlegg skulle innkjøpes og monteres.

· Parkeringsplass skulle opparbeides og asfalteres.

Budsjett for tiltakene var kr 1 260 000,-. Det var forventet at pågående mudringsarbeider i havna i Sætervågen skulle gi tilgang til overskuddsmasser som skulle benyttes til å opparbeide parkeringsplasser. Dette slo ikke til og parkeringsplassen ble langt dyrere enn antatt. For å begrense overforbruket ble asfalteringen av parkeringsplassen kuttet ut.


Mange år med trangboddhet og brakker er over

I dag kunne elevrådsleder Leah Aastum endelig klippe snora som markerte den offisielle åpningen av det nyrenoverte, påbygde og flotte Dyrøy oppvekstsenter.


Frøya kommune etablerte toalett og venterom på ferjeleiet i 2016, og har i ettertid argumentert for at fylkeskommunen bør overta venterommet. Parkeringsplassen er fortsatt ikke asfaltert. Det er derfor ikke mulig å merke opp parkeringsplassene for å utnytte plassen maksimalt.

AtB har definert Dyrøy som et omstillingspunkt for kollektivtrafikken, men området har ikke tilstrekkelig kapasitet for busser som skal snu/vente i korrespondanse med båt og ferje. Utfordringen er størst i sommerhalvåret i tilknytning til utfartstrafikken.

Parkeringsarealet er heller ikke dimensjonert for utfartstrafikken. Frøya kommune ønsker å utvide kapasiteten ved å sprenge og fylle ut i sjøen mot nord og fikk utarbeidet en ny reguleringsplan for området i 2018. I mellomtiden har de etablert en fjernparkering på en nedlagt pelsdyrfarm ca. 500 meter unna, for å avhjelpe kapasitetsbristen. Kommunen har også engasjert vektere til å rettlede de reisende på parkeringen på store utfartsdager.Frøya kommune sendte i desember 2019 brev til fylkesordføreren med spørsmål og krav omkring forvaltningen av Dyrøy. De sendt samtidig et økonomisk krav, som gikk til inkasso før kravet ble trukket. Både før og etter har det vært dialog mellom fylkesrådmannen og kommunen, men uten at fylkesrådmannen har vært i stand til å innfri kommunens forventninger.

Fylkesrådmannen bekreftet i brev til kommunen sommeren 2020 at fylkeskommunen aksepterer å overta ansvaret for drift av toalett og venterom. Som veieier og kollektivmyndighet er fylkeskommunen ansvarlig for at av- og påstigning kan ivaretas med akseptabel trafikksikkerhet på alle omstigningspunkt, også Dyrøy. Fylkesrådmannen forbereder prosjektering av en utbedring av omstigningspunktet på Dyrøy, som skal stå ferdig før neste sesong. Tiltaket finansieres av knutepunktsmidler avsatt i 2020. Vedtatt utskifting av ferjekaibrua fra Geisnes er i tillegg planlagt omdisponert til Dyrøy. Disse tiltakene vil forbedre situasjonen noe, men vil ikke tilfredsstille alle ønskene til kommunen og de reisende til Øyrekka.

Mens dagens ferje har en kapasitet på 15 personbiler ønsker Frøya kommune en kapasitet på 40 personbiler, som grunnlag for neste anbudsperiode fra 2024. En slik kapasitetsøkning vil i så fall innebære større investeringer på ferjeleiene i hele Øyrekka. Dersom Statens vegvesens håndbøker følges vil en slik økning i kapasiteten på ferjen medføre at kapasiteten på oppstillingsplassen må økes fra 23 til 60 personbiler. I tillegg vil ferjekaiene måtte oppgraderes.

Frøya kommune har varslet om at de ønsker å fjerne dagens venterom. Trøndelag fylkeskommune vil erstatte det med et standard universelt utformet venterom med toalett.

I spørsmål 12/20 i Fylkesutvalget 28. april stilte representanten Karin Bjørkhaug spørsmål rundt parkeringskapasiteten for tyngre kjøretøy på Flakk. I svaret viste fylkesrådmannen til at spørsmålet var relevant for flere av fylkeskommunens 23 fergeleier, deriblant Dyrøy, og fylkesrådmannen ba om å få komme tilbake til spørsmålet i en egen sak for Hovedutvalg for transport, der alle aspektene ved spørsmålet kunne drøftes. Dette ble vedtatt.


Fylkesrådmannen kom tilbake til hovedutvalget i sak 52/20. I saken foreslår fylkesrådmannen et servicenivå for ferjeleiene og stiller tre grunnleggende spørsmål:

1. Hvilke parkeringsbehov skal fylkeskommunen dekke på ferjeleiene?
Kun hverdagsoppstilling eller også ferieoppstilling, henting og bringing,
hverdagsparkering, helgeparkering, for varebiler og langtransport, og skal
parkering kunne reserveres?

2. I hvilke tilfeller skal også andre funksjoner som venterom, toalett,
informasjonstavler, sanntidsinformasjon, og servering tilbys?

3. Hvilke tilbud skal finansieres av kommunen/fylkeskommunen og hvilke skal ev.
være selvfinansierte?

Vedtaket fra saken ble å sende spørsmålene ut på høring, supplert med ytterligere 3 spørsmål fra hovedutvalget:

• På hvilke fergekaier er det behov for å styrke det øvrige kollektivtilbudet?

• På hvilke fergekaier bør en legge opp til f.eks. «park and ride» og hvor bør en styrke busstilbudet?

• På hvilke fergestrekninger kan en eventuelt redusere busstilbudet?

Høringsfrist er satt til 30. oktober. Etter høringsfristens utløp vil fylkesrådmannen legge frem saken for sluttbehandling i Hovedutvalg for transport i november.


De planlagte tiltakene på Dyrøy forberedes nå av Samferdselsavdelingen som oppdragsgiver og med Vegavdelingen som utfører. Omfanget av tiltakene vil kunne påvirkes av hovedutvalgets vedtak i prinsippsaken i november. Detaljplanleggingen av tiltakene avventer derfor hovedutvalgets beslutning i saken.


Oppsummert:

Erkjennelsen av at standarden på Dyrøy bryter med standarden på de fleste tilsvarende omstigningspunktene til Trøndelag fylkeskommune, har gjort at fylkesrådmannen har valgt å prioritere planlegging av mindre utbedringer av omstigningspunktet og ferjekaiområdet på Dyrøy.

Fylkesrådmannen er i dialog med Frøya kommune og vil planlegge tiltakene i samråd med kommunen. Men omfanget som planlegges gjør at tiltakene nok kun vil bli oppfattet som en forbedring, og ikke en tilstrekkelig løsning for Frøya kommune.