Glem nullalternativet – Vi må slå oss sammen!

Hitra Høyre

Kronikk av Martin Nilsen, ordførerkandidat Frøya Høyre og Dag Willmann, ordførerkandidat Hitra Høyre.

Begrepet «Nullalternativet» innenfor arbeidet med kommunereformen går ut på at kommunen skal bestå som før. Høyreforeningene på Hitra og Frøya ønsker ikke å tenke på nullalternativet som et reelt alternativ. Høyre vil slå sammen kommunene!

Mange skeptikere sier at kommunereformen vil endre Norge for alltid, og da med negativt fortegn. Men faktum er, at siden forrige gang kommunekartet ble endret, har Norge endret seg i vesentlig grad! Og uten at kommunestrukturen har fulgt etter. Den 1. Januar 1964 ble Nord-Frøya og Sør-Frøya kommuner slått sammen. Samtidig ble Hitra, Fillan, Sandstad og Kvenvær kommuner slått sammen. Dette var det den gang ganske stor motstand mot, men er det mange som kan se for seg å reversere disse prosessene i dag? For å sette ting i perspektiv ble fergesambandene Flatval-Kjerringvåg og Storoddan-Hemnskjel-Sandstad satt i drift samme år! RV714 gjennom Snillfjord ble åpnet for trafikk i 1971 og i den forbindelse ble fergeleiet på Sunde åpnet.

Siden den tid er det mye som har skjedd. Vi er landfaste med undersjøiske tunneler, havbruksnæringen har overtatt for fiske og landbruk som den dominerende næringsveien, og det skapes verdier for milliarder i vår lille, men kraftige region.

Hitra og Frøya har mange likheter; tilnærmet likt folketall, lik næringsstruktur og vi er for lengst et felles bo- og arbeidsmarked. Vi deler også mange av de samme utfordringene. I sum taler dette for at en tilpasning av kommunestrukturen gjennom en sammenslåing av Hitra og Frøya sammen med (minst) deler av Snillfjord kommune vil være positivt for innbyggerne i regionen.

Mange er skeptiske til Kommunereformen. Mye har med kultur og identitet å gjøre. Men det er også gode spørsmål om avstandene fra ytterkantene i regionen. Vi har f.eks. bosetting på Forsnes så vel som på Sørburøy, og dette må selvfølgelig hensyntas i prosessen. Hva kommunen skal hete, og hvor kommunesenteret skal ligge blir sikkert også hete spørsmål. Høyre på Frøya og Hitra mener at dette er spørsmål som nok ikke lar seg besvare i valgkampen i 2015. Vi er imidlertid ikke mer uenige enn at dette er problemstillinger vi skal klare å løse gjennom gode demokratiske prosesser. Det som imidlertid er tindrende klart, er at dagens kommunesentra må dele på funksjonene i en sammenslått kommune for å få til en balansert vekst og for å levere gode tjenester til innbyggerne i regionen. Når den nye Dolmsundbrua er ferdig neste år, vil det ta ca. 25 minutter å bevege seg med bil eller buss mellom Fillan og Sistranda. Det er ikke mye.

Nå må vi imidlertid ha respekt for at dette arbeidet skal gjennom en åpen, demokratisk prosess i alle landets kommuner. Vi hadde likevel ønsket oss at man hadde kommet litt raskere ut av startblokka på Hitra og Frøya, og landet på ett felles alternativ. 

Men la oss ikke glemme; det viktigste med reformen er tross alt å organisere kommune-Norge slik at det offentlige kan levere best mulig tjenester til innbyggerne, og at lokaldemokratiet styrkes. Vi mener det er en misforståelse når noen setter likhetstegn mellom det å beholde dagens kommunestruktur med det å ta vare på lokaldemokratiet. Oppblomstringen av interkommunale samarbeid er et klart tegn på at dagens tjenestebehov ikke er tilpasset nåværende kommunestruktur. Slike samarbeid kan på mange vis oppfattes som positivt, men de representerer samtidig et ikke ubetydelig demokratisk problem. Interkommunale samarbeid organiseres ofte på en måte som reduserer åpenhet og innsyn, og på denne måten fjernes styring og kontroll bort fra de folkevalgte og gis til en ikke-folkevalgt part.

Denne kommunereformen må ta høyde for utviklingen i de neste femti år og i et slikt perspektiv er hverken Hitra, Frøya eller Snillfjord bærekraftig som selvstendige kommuner.


Dag Willmann,

ordførerkandidat Hitra Høyre


Martin Arnfinn Nilsen,

ordførerkandidat Frøya Høyre