NVE godkjenner vindkraftplanen

Fem dager før folkeavstemmingen gir NVE beskjed om at de har godkjent utbyggingsplanen (MTA-planen) for Frøya vindkraftverk.
New Articles

"Et JA eller NEI til Frøya vindkraftverk er et spørsmål som angår en endelig konsesjon. Formålet med den planlagte folkeavstemningen er slik sett ikke av relevans for vårt vedtak om detaljplan og MTA. NVE mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å utsette vedtaket til folkeavstemning er gjennomført" står det i vedtaket som er datert i dag, 28. mars.

NVE har behandlet Trønderenergi Vinds miljø-, anleggs- og transportplan (MTA) for Frøya vindkraftverk. En plan Frøya kommune ba om at de utsatte behandlingen av til etter at det var avholdt folkeavstemming for eller mot vindkraftverk på Frøya.

I godkjenningen er det lagt inn ni vilkår som går blant annet på at det skal etableres et overvåkingsprogram for hubro og havørn, om hvilke boliger som omfattes av avbøtende tiltak, og registreringer av plantelokaliteter.

Kravet om at to vindturbiner må flyttes av hensyn til hubroen, er ikke hensyntatt av NVE. Dette begrunnes med at flytting vil reduserer produksjonen ved vindkraftverket.

"NVE har vurdert om det er grunnlag for flytting av to turbiner i tråd med fylkesmannens anbefaling. NVE viser til vurderingen over, om utbygging i Røssvassmyran og hubro. Flytting av to turbiner vil kunne gi redusert inngrep i Røssvassmyran og bedre situasjonen for hubro. NVE mener imidlertid at de de miljømessige fordeler av flytting av de to turbinene er små sammenlignet med redusert produksjon ved vindkraftanlegget."

NVE mener MTA-planen for Frøya vindkraftverk " samlet sett har fanget opp de identifiserte miljøutfordringene og legger gode miljømessige føringer for anleggsarbeidet."

Kravet om at endringene i turbinhøyden bør bety en ny konsekvensutredning, er avslått av NVE.

NVE mener at endringen av turbinhøyde på Frøya vindkraftverk ikke innebærer vesentlige virkninger for miljø og samfunn, (...) vil det ikke være grunnlag for et krav om konsekvensutredninger etter KU-forskriften. ".

NVEs godkjenning av MTA-planen kan påklages til Olje og Energidepartementet, Dette må skje innen tre uker.