Kystmuseet har en langsiktig avtale med Opplysningsvesenets fond om å forvalte Dolm prestegård.

I den anledning søkte Kystmuseet i fjor Fylkesmannen om tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder. Pengene skal brukes til skjøtsel og informasjonstiltak på kulturlandskapet Dolm.

Sikre naturverdiene

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre god forvaltning av naturverdiene i kulturlandskap med høye verdier knyttet til naturmangfold.

Fylkesmannen vurderte Dolm-prosjektet som positivt for artene og naturtypene i kulturlandskapet, da det er viktig med skjøtsel for blant annet å hindre gjengroing.

- Verdien på området kan ved hjelp av skjøtsel holdes på dagens nivå eller økes. I tillegg er det svært positivt at det skal lages en plan for resten av kulturlandskapet på Dolm, mener Fylkesmannen som støtter prosjektet med 270.000 kroner.

Verdifullt kulturlandskap

Museumsdirektør Svein Bertil Sæther forteller at nåværende avtale gjelder foreløpig fram til 2035. Den omfatter bygningene og ca. 500 da inn- og utmark.

- Gjennom flere år har vi hatt et veldig godt samarbeid med Fylkesmannen om skjøtsel av Dolm, først og fremst fordi Dolm er utpekt av fylkeskommunen som et av de ti mest verdifulle kulturlandskapene i sør-trøndelag.

I søknaden er det tre tiltak Kystmuseet nå ønsker å få utført på Dolm.

Prestegårdshagen

I prestegårdshagen tas det sikte på skjøtselstiltak samt fullføring av artskartlegginga i hagen, der blant annet trærnes aldersanslag legges inn.

Åkervika

Når det gjelder det nye arealet vest for prestegårdshusene, ønsker museet å utarbeide en skjøtselsplan for kulturlandskapet fra og med Åkervika og vestover, med tanke på god kartlegging av naturmangfoldet og gjenoppretting av det vakre kulturlandskapet her.

Videre skal adkomsten til Åkervika utbedres, slik at området vestover blir tilgjengelig for flest mulig, også bevegelseshemmede.

Etablering av tursti med god kunnskapsformidling gjennom kulturlandskapet står også på planen sammen med ønsket om å fjerne gammel piggtråd i skillet mellom inn- og utmarksområder.

Skiltplan

Det tredje punktet omhandler skiltplan for Dolm.

- For hele Dolm bør det utarbeides en helhetlig skiltplan, slik at besøkende lettest mulig kan gjøre seg kjent med og nytte av de mange godbitene og det rike mangfoldet som Dolm har å by på. Menneskers gode opplevelser på Dolm vil være vårt fremste forvaltningstiltak, mener Svein Bertil Sæther.

Han legger til at Kystmuseet i årene framover håper på ytterligere tilskudd fra Fylkesmannen slik at arbeidet med å ta vare på Dolm kan videreføres.