Meninger

- Dette forutsetter et godt samarbeide og tverrfaglighet innen helse og omsorg

Meninger

En av de største omsorgsutfordringer kommunen/samfunnet står ovenfor er ulike former for demenslidelser. Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg og det blir flere eldre og de lever lengre og noen får demens. Men det rammer også flere yngre som også får demens. Det er i dag vel 70000 personer som har demenssykdom. Dette tallet vil sannsynligvis fordobles innen 30 år.

Regner vi med både de som er berørte av sykdommen og deres pårørende er det antatt at over 350.000 personer er direktiv berørt av sykdommen. Som oftes er det pårørende som observerer de første symptomer og blir konfrontert med den enkelte angst og usikkerhet. 

Å være familieomsorgsgiver for en person med sykdommen kan være ganske krevende. En må erkjenne at demenssykdommen er et komplekst område. Dette forutsetter et godt samarbeide og tverrfaglighet innen helse og omsorg, for å oppnå en fleksibel tjeneste med høyt faglig nivå og behandling /innsats for den enkelte bruker.

Tjenester til personer med demensomsorg vil bli en økende utfordring for kommunene i årene fremover.

Mange kommuner har innsett at de må prioritere demensomsorgen og har i dag en økning i både pårørende-skole, dagaktivtetstilbud og opplæringstiltak.

Flere meninger finner du her

Tiltak som må settes i gang og som PENSJONISTPARTIET ivrer for:

• Tiltak iverksettes mot blandt yngre personer under 65 år som utvikler demens og brukere som har en alkoholrelatert demens.

• Ulike former for demens krever bo og behandlingstilbud.

• Det å få en tidlig diagonose innebærer at tiltak kan settes inn tidlig. På denne måten kan vi bremse utviklingen i sykdommen og gi økt livskvalitet i flere år.

• De pårørende må komme inn i en aktiv brukerolle med god informasjon om sykdommen, opplæring ,støtte og få avlastning. Her må det være nødvendig å styrke samarbeide med de frvillige organisasjoner.

• Økning i antall demente innebærer et større behov for helsepersonell med kunnskap om demens.

Pensjonistpartiets politikk i årene fremmover er at vi avsetter nok ressurser til å hjelpe demenspasienter og deres pårørende!

Ønsker alle en et riktig godt og helsebringende nyttår.


Per Ervik

Pensjonistpartiet i Hitra