Meninger

- Mitt bidrag så langt er å påpeke avvik

Meninger

Ordfører Ole L. Haugen svarte den 19.01.2019 på mine spørsmål vedrørende hjorteviltforvaltningen i Hitra kommune.


 

Han skriver: ‘Ola Aalmo har lenge utvist et sterkt engasjement for hjorteforvaltningen i Hitra kommune. Og han mener, så vidt jeg skjønner, at kommunen ikke etterlever vedtatt plan og han hevder at det bedrives forskjellsbehandling. Jeg håper, selvsagt, at dette ikke stemmer. Jeg vil ikke begi meg inn på en lengre polemikk om dette, men nøye meg med å svare på spørsmålene han nå stiller til meg slik:

Spørsmål 1: Er politiske vedtak fattet i Hitra kommunestyre bindene for administrasjonen i Hitra kommune sin saksbehandling?

Her svarer jeg kort og godt et tydelig JA.

Spørsmål 2. I tilfelle svaret er ja, vil ordføreren sørge for at administrasjonen fra nå av retter seg etter politiske vedtak?

Jeg tror rådmann og administrasjon kan bekrefte at jeg har vært og er ganske tydelig på at dette forventes og kreves.’

Jeg har i et notat til ordføreren og i to avisinnlegg dokumentert at administrasjonen i Hitra kommune hverken retter seg etter politiske vedtak eller kommunenes rammeverk for hjorteviltforvaltningen. I tillegg ‘bedrives det forskjellsbehandling’.

Ordføreren ‘håper’ at dette ikke stemmer. Det burde være en enkel sak for ordføreren å få bekreftet eller avkreftet mine påstander, som for øvrig er godt dokumentert i offentlige sakspapirer.

Ordføreren svarer Ja på at politiske vedtak fattet i Hitra kommunestyre er bindene for administrasjonen i Hitra kommune sin saksbehandling.


 

Hitra kommunestyre vedtok 31.05.2018:

‘For å nå målet om redusert hjortestamme, la kommunestyret til grunn at totalavskytingen bør økes, i varierende grad for valdene, med inntil 20% i planperioden 2018-2020. Dette bør også gjenspeiles i valdenes kvoter og avskytingsplaner’.

Øst-Hitra Utmarkslag søkte om fellingstillatelse på 230 dyr/år, en økning på 20 % i forhold til 190 dyr/år i forrige planperiode. Etter korrigering for økt uttak i 2017 ble det i treårsperioden 2015-2017 tatt ut 200 dyr/år.


 

Administrasjonen godkjente ikke Øst-Hitra Utmarkslag sin søknad om bestandsplan, men tildelte utmarkslaget 190 ‘midlertidige fellingstillatelser’ for 2018. Avslaget ble begrunnet med ‘i utbredt bruk av 50 % regelen etter nylig tilpasset minsteareal. Bruk av denne er en forvaltningspolitikk som Hitra kommune ikke ønsker.’

Ordføreren sier som svar på spørsmål 2: ‘Jeg tror rådmann og administrasjon kan bekrefte at jeg har vært og er ganske tydelig på at dette forventes og kreves’.

Ordførere har nok ikke vært tydelig nok når administrasjonen tildeler 190 dyr/år. Det er en faktisk reduksjon på 5% i stedet for, som bestemt av kommunestyret en 20 % økning.


 

I tillegg ‘ønsker ikke’ Hitra kommune å bruke 50% regelen, men det har vist seg at det gjelder kun for Øst-Hitra Utmarkslag. En klar forskjellsbehandling i forhold til andre vald på Hitra hvor 50% regelen er brukt i 2018 og i tidligere år.


Jeg mener fortsatt at kommunen ikke etterlever ‘vedtatt plan’ og at det bedrives forskjellsbehandling. Ordføreren håper at dette ikke stemmer. Han vil heller ikke begi seg inn på en lengre polemikk om dette. Det kan bety at han ikke ønsker diskutere hva jeg har skrevet og påpekt om mangler ved kommunens hjorteviltforvaltning. Dette har blitt ett mønster i denne saken. Det hjelper ikke å skrive og dokumentere – ingen av de involverte parter ser ut til å lese saksdokumenter. Så langt har ingen hverken kommentert, korrigert eller tilbakevist innholdet i Bestandsplanen, i mine notater med saksopplysninger eller i mine leserinnlegg.


Ordføreren har det øverste ansvar også for hjorteviltforvaltningen i kommunen. Når det påpekes at administrasjonens saksbehandling for enkelte vald er i strid med politiske vedtak, hjorteviltforskriften og kommunens rammeverk burde en kunne forvente ett større engasjement for å ordne opp i saken.

Jeg tror ordføreren og jeg begge ønsker at vi skal ha en god hjorteviltforvaltning på Hitra – vi er tross alt en av landets største ‘hjortekommuner’ ut ifra antall felte dyr/år.


En god hjorteviltforvaltning er avhengig av ett forutsigbart og langsiktig forvaltningsregime som lojalt følger relevante statlige og kommunale forskrifter og retningslinjer.

Mitt bidrag så langt er å påpeke ‘avvik’. Ordføreren vil forhåpentligvis sørge for å lukke ‘avvikene’.


Sandnes, den 23. januar 2019

Med vennlig hilsen

Ole L. Aalmo