Meninger

- Dette er dårlig distriktspolitikk

Meninger

Pensjonistpartiet er meget skuffet over den sentralisering som Helse Midt-Norge legger opp til.
Pensjonistpartiet ser at det er en sterk sentralisering av ulike tilbud innenfor ulike offentlige tjenestetilbud. Konsekvensen er at kommunens innbyggere får utfordringer med å benytte de tilbudene, i en tid hvor offentlig kommunikasjon har vært bygd ned.
Spesielt utfordrende blir det for de svake gruppene i samfunnet.

Det er ikke lenge siden at en rekke distriktsområder i Trøndelag mistet «Helsebussen», som for mange var avgjørende for å kunne benytte seg av det sentraliserte tilbud i Trondheim. Ambulanseberedskapen har blitt bygges ned og legetjenester sentraliseres.

Felles for sentralisering og nedbygging er at det faktisk ofte begrunnes med at det skal bli billigere og bedre tjeneste, men kan man kun tenke penger i slike saker.
Trygghet er også svært viktig for alle trønderne som ellers i landet.

Det siste Helse Midt-Norge nå går inn for er å sentralisere audiograftjenestene.
Konsekvensen blir lang reise, betydelig ventetid for utredning og flere som vil ha begrenset funksjonsnivå og redusert livskvalitet grunnet dårlig hørsel.

 


Helse Midt-Norge pålegger avtalespesialister innenfor Øre/Nese/Hals (ØNH) å avslutte samarbeidet med frittstående audiografer. Konsekvensen er at brukerne blir skadelidende og at ca. 25 frittstående audiografer står i fare for å måtte avvikle sin virksomhet. Nok en gang er det distriktet som blir taperne.
Samarbeidet mellom avtalespesialistene og de frittstående audiografene har pågått og har vært velfungerende i 35 år.
Nå ønsker Helse Midt-Norge å avvikle dette på grunn av at brukerne må betale ca. 3000 kroner mer for tjenestene de får utført hos frittstående audiografer, sammenlignet med hva de må betale hos avtalespesialister med ansatt audiograf.
Årsaken til at det er dyrere å få utført tjenesten hos en frittstående audiograf, er at de ikke har refusjonsrett.
Nok en gang er det kroner og øre som teller og ikke hva som er til det beste for de berørte som må reise langt for å få hjelp.

Distriktskommunene sliter med å skape arbeidsplasser og da blir det helt feil at det offentlige bidrar til at de legges ned, og ikke minst at dette kommer til å ramme brukerne.


Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkeskommune

Per Ervik
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommunestyre