Brannsjefen forklarer og svarer på Karis spørsmål om hyttefeiing

Meninger

Tilsvar til «Hvordan er det Hitra kommune behandler fritidsboligeiere?» av Kari Lien

Norske kommuner ble etter revidering av Forskrift om brannforebygging pålagt av staten å føre tilsyn med, samt feie, også fritidsboliger. Tidligere har disse pliktene kun omfattet bolighus samt en del særskilte objekt. Men grunnet økt bruk av fritidsboliger samt registrert skadebilde ønsket staten å utvide kommunenes plikt til også å omfatte fritidsboliger.

Begrunnelsen for dette er i størst mulig grad å forebygge brann for derigjennom å redusere faren for personskader/ tap av liv/ verdier. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg bidrar til færre skorsteinsbranner og forhindrer at skorsteinsbranner sprer seg til bygninger.


 

For å innføre dette statlige pålegget i Øyregionen sendte kommunene ut orienteringsskriv, datert 05.07.2016 og 08.02.2017 til de registrerte fritidsboligeierne i de to kommunene. I disse orienteringsskrivene ble det redegjort for inntreden av nyordningen, deriblant at hyppighet og tilsyn skulle baseres på risiko tilsvarende som for bolighus. Det ble også bedt om en tilbakemelding fra fritidsboligeierne om monterte ildsted slik at kommunene kunne laste inn opplysningene i sin oversikt.

Vi har skjønt at kommunens oversikt over fritidseiendommer ikke er 100 %, men vi har etter beste evne prøvd å formidle opplysningene så godt det har latt seg gjøre. Dersom noen skulle hatt denne informasjonen og ikke har fått den, så beklager vi dette. Manglende oversikt kan eksempelvis ofte bero på manglende overføring av hjemmel i matrikkelen til etterlatte etter dødsfall.

Feiing og tilsyn vil primært bli foretatt samtidig ved besøk i fritidsboligene. Frekvensen legges opp etter en behovsprøving og er avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget. Oftest avtales frekvensen mellom eier og kommunens feiervesen, helt fra årlig til hvert 6 år. Innenfor en maksgrense på 6 år skal det minimum utføres et tilsyn og en feiing på fritidsboliger med ildsted.

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Nå har ikke kommunene noe erfaringsgrunnlag fra tilsyn/ feiing av fritidsboliger, og dette gjelder også innenfor selvkostbildet. Selvkost innebærer at kundene skal belastes de reelle kostnadene for tjenesten. Hitra kommune leide derfor inn et konsulentfirma som har spesialisert seg på utregninger av selvkost. Firmaet anbefalte kommunen å ta et mindre årlig beløp som skal dekke kommunens utgifter, i stedet for et større beløp når jobben faktisk utføres. Det årlige beløpet kan justeres ned eller opp når kommunene får opparbeidet seg et bedre erfaringsgrunnlag med tilsyn og feiing av fritidsboliger. Utsendt regning sendt ut nå i 1. kvartal 2019 tilsvarer års regningen for feiing 2019.

Systemet med frekvens samt betalingsvilkår er tilsvarende ordning som kommunene har for kommunens boligeiere og effekten håper vi skal innebære en høynet sikkerhet for fritidsboligeiere, tilsvarende som vi har for boligeiere. Altså at vi likebehandler fritidsboligeiere og boligeiere innenfor sikkerheten til den enkelte.


Brannsjefen