Meninger

Sørøyan industriområde - dette er, og vil være, politikkens dilemma

Meninger

Utbygging av industriområde på Sørøyan har igjen blitt aktualisert og som ved all lokalisering på Frøya har det skapt stor debatt.

Som den opprinnelige idehaveren av tiltaket vil jeg knytte noen kommentarer basert på dagens situasjon:

Da arbeidsordren kom var den basere på et krav om areal. Et krav om tilgang til kai der båter opp til en viss størrelse kunne kunne legge til og betjenes. Dette var de fartøyer som kunne ta seg inn på Erviksvaet

Disse kravene kan dag oppnås ved at utbyggingsområdet flyttes nord for veien til Uttian og at utskipningskai legges til nordsiden av Ellingsholmen.

Ellingsholmen var ikke aktuell når opprinnelig planforslag ble utarbeidet. Her er dybdeforholdene tilstrekkelige til at en kan betjene fartøyer av samme størrelse som de som legger til ved tidligere Frøya fiskeinndustri.

Området på Sørøyan vis a vis Nesset består av paddemark med 1-2 m sjødybde. Dette området kan fylles ut og benyttes slik at en får et område på inntil 100 da eller mer. Imidlertid, her ligger en fritidsbolig som en vil anta må innløses. Mot veien kan området beplantes med hurtigvoksende vegetasjon. Våger ikke nevne art. Det er derfor mulig å redusere landskapspåvirkningen sterkt ved å tilpasse utbyggingen.


 

Folk på Uttian vil ha trygg G/S vei over brua og frem til grenda. Bygg ei selvbærende G/S bru sør for dagens bru og fest denne til eksisterende. Dette vil ikke svekke brua og lysreguler tungtrafikken over kjørebrua.

Ved tildeling av areal må ei kai gjøres tilgjengelig for alle brukere av området.

Kommunen står her ovenfor et problem der en kan tekkes de mange, men pålegger økte problemer for de få. Dette er, og vil være, politikkens dilemma.


Trond M. Jakobsen