Meninger

- Kritisk til regjeringens forslag om å liberalisere drosjenæringen

Meninger

Pensjonistpartiet er kritisk til regjeringens forslag om å liberalisere drosjenæringen.

Det kan svekke tilbudet til dem som bruker og trenger drosjene mest.

Vi viser til mange kritiske høringsuttalelser, blant annet fra FFO, Norges Handikapforbund og Blindeforbundet, som frykter for tilbudet til sine medlemmer.

Mange fylkeskommuner viser også til at lovendringen vil svekke mulighetene til å føre en samlet politikk for kollektivtransporten. Dagens ordning med kjøreplikt sikrer tilgjengelighet døgnet rundt, kontrollerte priser utenom storbyene, og at fylkeskommunene kan stille krav om for eksempel bilhviler for rullestoler.

Regjeringens forslag vil fjerne dette, og det skaper stor usikkerhet både i næringen og blant dens brukere. Vi tror også at forslaget om at fylkeskommunene kan tilby enerett, ikke vil erstatte dagens ordning.

Det er viktig for tilbudet at offentlige og private oppdrag sammen sikrer det økonomiske grunnlaget for drosjedrift i hele landet.

Pensjonistpartiet støtter en taxipolitikk som ivaretar næringens samfunnsoppdrag, og ser taxi som en del av en samlet kollektivpolitikk, og mener derfor at dagens ordning vil ivareta svake grupper, som er avhengig av drosje, best.


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya