Meninger

- Folket må få et svar nå, ellers blir avfolking et faktum om få år

Meninger

Ang. Frøya formannskaps avslag på deling av utredningskostnader veiprosjekt Sula - Mausund:

Undertegnede var tilstede under behandlingen av denne saken i formannskapet sist mandag. Hensikten min var å få et korrekt innblikk i hva begrunnelsen ville bli for et ev. positivt vedtak eller avslag. Tilstede var også lokalavisa Hitra-Frøya.no og nettavisa froya.no.

Jeg har lest begge referatene på nettavisa. Særlig referatet fra froya.no var forbausende korrekt i forhold til det denne nettavisa tidligere har publisert i saken. Lokalavisa HF hadde også en bra framstilling, men en vesentlig feil, og en heading som kan feiltolkes. Min oppfatning er at ingen av de to har oppfattet det logiske hovedpoeng i saken. En feil i HF var på side 2, der det står om høringsuttalelsen fra Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Fylkesmannen sin merknad til arealplanen, at de går imot at traseen blir tilbakeført i arealplanen.


Må betale utredninga selv

Kommunen blir ikke med på å ta regninga

 

Det korrekte er at trasèen også i gjeldene arealplan står der og at kommunestyret enstemmig vedtok at veitraseen fortsatt skulle stå, til tross for at administrasjonens forslag om å ta den ut nettopp på grunn av manglende utredning.

Alle parter, kommunepolitikerne så vel som administrasjonen og SuMaBo, er enige om at uten en utredning kan man ikke seriøst diskutere prosjektet. Headingen i HF sitt referat «Må betale regningen selv» kan også feiltolkes. SuMaBo har betalt utredningen, betaling måtte granteres overfor Norconsult før bestillingen ble gjort. SuMaBo har finansiert utredningen med låneopptak.


 

Når da en utredning er forutsatt fra alle parter, også politikerne, og vi har en faglig topp utredning presentert, fant SuMaBo det logisk at kommunen kunne unngå å foreta sin egen utredning og dele vår kostnad. Det neppe kan finnes en bedre og billigere løsning, derfor burde det være logisk for kommunen dele med oss. Det som både HF og froya.no klargjør, er at formannskapsvedtaket ble vedtatt med AP`s 4 stemmer. Den borgerlige gruppe stemte samlet FOR en deling med 3 stemmer. AP vil verken ha utredning eller antyde at prosjektet egentlig skal forventes kunne bli realisert.

Jeg må si det var noe oppsiktsvekkende at FØR realitetsbehandlingen i formannskapet, ble planleggeren tilkalt for å presentere merknadene som var kommet i forbindelse med høringen av arealpalnen fra vegvesnet, Fylkeskommunen og Fylkemannen, selv om plana ikke var til behandling.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Det mest graverende der var uttalelsen som slo fast at med så store og uhyrlige kostnader ville samfunnsnytten ikke sto i noe forhold til dette. Altså: konklusjonen slått fast FØR konsekvensanlysen foreligger.

Stemmer dette med virkeligheten? Min antagelse er nemlig motsatt. Konsekvensanalysen vil gi svar. Jeg merker meg fra utredningen at det som kreves av fyllmasse i hele prosjektet er utsprengning av 1 mill kbm fast fjell. Ved sprengning utvides volumet med d 40% og entreprenører sier at med så store mengder og kort transportdistanse kan en komme ned på kr. 40-pr kbm. Det er kanskje bare halvparten hva det koster og drive dagens kommunikasjon ett år.

Etter min mening er det mer trolig at en veiløsning blir billigere på sikt. Tenk vilken annen tilværelse det vil bety. Folket må få et svar nå, ellers blir avfolking et faktum om få år.

Sigbjørn Larsen