Meninger

- Vern det marine miljøet

Meninger

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre har ved flere anledninger gitt anerkjennelse til Mausund Feltstasjon for det arbeidet som er gjort for å renske hav- og kystområder i Frøya for plastavfall. Dette er et viktig, lokalt tiltak i et problem som er globalt.

Det er gledelig at trusselen om opphopning av plast med lang nedbrytningstid og mikroplast er et tema for FNs miljøprogram. Det er gledelig at den norske regjeringen har en budsjettpost for tilskudd til opprenskning og forebygging av marin forsøpling. Det er videre gledelig at Trøndelag fylkeskommune har ytet et tilskott til det arbeidet som drives ved Mausund Feltstasjon.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Derfor støtter det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre forslaget fra administrasjonen om å sette av fem millioner kroner av Frøya kommunes havbruksfond til bekjempelse av marin forsøpling. Dersom staten, fylkeskommunen, kommunen, og gjerne også kystretta næringsliv legger skuldrene til, vil dette være et krafttak i det lokale arbeidet for å sikre et rant hav og rene kystområder.Det fiskeripolitiske arbeidet

i Frøya i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen, leder.