Meminger

- Holdes Frøyas befolkning for narr av Arbeiderpartiet på Frøya?

Steven Crozier 

Meninger

Frøya kommune har ønsket vindturbinanlegg siden 2005 med knapp flertall for i folkeavstemning. Kommunen med AP i ledelse avslo en ny folkeavstemning i 2012. Trønderenergi fikk solgt konsesjonen med 3 års dispensasjon fra 7.4.2016 høsten 2018 som en del av en pakke til Stadtwerke München.

AP med rent flertall gikk nå med på en rådgivende folkeavstemning i april 2019. Trøndenergi har hele tiden forholdt seg som at 3 års fristen ikke gjaldt, men fikk hast og lastverk ved oppstart 1.4.2019 da KMD stadfestet at 3 års fristen etter pbl 21-9 gjaldt. Kommunal og moderniseringsdepartementet - KMD summerer 06.06.2019 side 15 og 16 med argumentene til Frøyas tidligere advokat Kari Leira Bjørsnøs at fristen for igangsetting er brutt grunnet forsinkelse av aksjonister og dermed kunne utbygging fortsette.

«Departementet viser for øvrig til at kommunens administrasjon har lagt til grunn tilsvarende forståelse i sin innstilling til møte 8. april for Formannskapet (sak 70/19):

«Tiltakshaver har gjort store investeringer i tillit til dispensasjonsvedtaket. Om dispensasjonsvedtaket faller bort, risikerer tiltakshaver store økonomiske tap. Dette taler for at tiltakshavers forsøk på å sette i gang det fysiske arbeidet i området er tilstrekkelig til at treårsfristen anses avbrutt. Det vises også til formålet bak fristregelen, der det skal; (i) sikres at godkjente byggearbeider kommer i gang innen rimelig tid, (ii) at utsettelser blir til hinder for arealplanlegging i kommunen og (iii) at nye offentlige bestemmelser med krav til bygningers standard skal gjøres gjeldende. I denne saken har tiltakshaver planlagt og står klar til å starte arbeidene, slik at formålet med fristregelen ikke slår inn i denne saken. Tiltakshaver har gjort det som var mulig for å sette i gang de fysiske arbeidene, men har etter samråd med politiet, fulgt deres råd.» (departementets understreking) Departementet viser også til vurderingen gjort av kommunens tidligere advokat i notat av 8. april 2019: «Samtidig taler etter min vurdering sterke reelle hensyn for at bevisste sabotasjeaksjoner fra motstandere av vindkraftverket ikke skal kunne føre til at tiltakshaver mister rettighetene de er gitt ved dispensasjonsvedtaket fra 2016. Etter mitt syn vil det være svært uheldig om motstandere ved sivil ulydighet skal på denne måte framprovosere bortfall av dispensasjonen.»

https://www.regjeringen.no/contentassets/3500b23a2e7d46639911b314dce0a6ef/vedtak_froya_vindkraftpark.pdf

Aksjonistene har ikke hindret Trønderenergi i å starte opp, men markert motstanden med lovlige aksjoner.

I betenkning til formannskapsmøte 11.04.2019 skrives det i sakspapirene fra advokat ? side 22 dokument side 6 :

2.3 Var tiltaket igangsatt innen utløpet av 7.4.2019?

Det må kunne ansees på det rene at det innen utløpet av 7. april 2019 ikke ble satt i gang fysiske arbeider på byggetomten….

2.4 …. Etter vår oppfatning strider det både mot lovens ordlyd og øvrige rettskilder å ta hensyn til årsakene til at arbeidet ikke er satt i gang. Etter ordlyden er det eneste vilkåret at arbeidet skal være «satt i gang». Det åpner ikke for å trekke inn i saken en vurdering av om arbeidet hadde vært satt i gang om planene ikke var hindret . ( les- en -gang-til)

https://www.froya.kommune.no/_f/p1/ibf47295f-5b42-44cc-89e9-33e3a769d596/notat-fra-kommunens-advokat-med-vedlegg.pdf

KMD erkjenner 06.06.2019 side 16 6.3 «Spørsmålet om tillatelsen har falt bort etter pbl. § 21-9, er et rent rettsanvendelsesspørsmål. Avgjørelsen hører ikke under forvaltningens skjønn. I en eventuell sak om gyldigheten av avgjørelsen, vil domstolene ha full prøvingskompetanse.» (les- en – gang- til)

Formannskapsmøtet 12.06.2019 lukkes for å drøfte innstilling fra kommunens advokat holdt utenom offentligheten. Møtet åpnes og innstillingen leses opp. «Det anses som lite sannsynlig at domstolene vil anse/ kjenne Fylkesmannens vedtak ugyldig i lys av KMDs avgjørelse og supplerende vurdering. Rådmannen har innhentet en juridisk vurdering av alternativene. Advokatens klare råd til kommunen er at rettslige skritt ikke tilrådes. Dette er basert på en helhetsvurdering av mulighetene for å nå frem, tidsaspektet, samt økonomisk risiko og ressursbruk for kommunen. Frøya kommune tar ut fra dette KMDs avgjørelse til etterretning.»

Enstemmig vedtatt . Kommunestyret skal endelig avgjøre saken i møte 20.06.2019

Hvorfor er advokatens innstilling holdt unna offentligheten? Konklusjonen er at rettslige skritt ikke tilrådes. Hvorfor?

I folkemøtet i mars spurte jeg advokat Alsaker om eventuelle aksjoner/ demonstrasjoner ville gi tiltakshaver utvidet frist. NEI var hans klare svar.

Hele denne prosessen fremstår som et spill fra AP og Arvid Hammernes er blitt hånet for å skifte mening fra ja i 2005 til nei i 2019. Ordføreren har ikke tilkjennegitt hva hen står for- før etter valget. Hvilke juridiske råd er det AP flertallet har valgt å hente inn?

Den første advokaten la ordene i munnen på KMD. Rettspraksis hittil ville ha konkludert at tidsfristen ikke var holdt og at dispensasjonen var utløpt. Hvilke juridiske betenkninger er det nå som ikke kan offentliggjøres mtp videre strategi.. Formannskapet har jo lagt seg flat og død , så det er jo ingen videre strategi bortsett fra å be om at Trønderenergi betaler de lovte 10 millioner til vei og kai.

Jeg forventer at kommunestyret 20.06.2019 har forstanden og motet å til prøve plan og byggningslovens p. 21-9 for retten og derved kreve at det søkes om ny dispensasjon for om arbeidet med vindturbinene skal fortsette og at folkets klare røst 78.3% blir respektert.

Steven Crozier