- Habilitet er ikke noen selvfølge i vindkraftsaken

Meninger

Vi er så heldige at en del spørsmål om habilitet blir belyst av Steven Crozier. Dermed kan det også diskuteres, og ikke minst granskes nærmere. Det er bra for folkestyret!

Varsler om habilitetsbrudd skal behandles av kommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalgets utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret, og dets mulige operasjonsområde er derfor i praksis like vidt som kommunestyrets når det gjelder kontroll og tilsyn.

I kontrollutvalgets protokoller har det ikke kommet inn varsler om habilitetsbrudd i forbindelse med behandling av vindkraftverket på Frøya, og det er i seg selv ganske merkelig, spesielt når det her er gjort vedtak i kommunestyret siden nyttår som kunne ha fått et annet utfall dersom kandidatene hadde meldt seg inhabile.

Kommunestyrets behandling av vurdering av avgjørelse av vindkraftsaken i Kommunal og moderniseringsdepartementet ble avholdt 20.06.19. I dette møtet ba tre representanter om vurdering av sin habilitet: Martin Nilsen, Heidi Taraldsen og Ann Kristin Kristoffersen. Alle tre ble kjent inhabile!

Det som er underlig i denne saken er at Heidi Taraldsen og Ann Kristin Kristoffersen var«habile» tidligere da vindkraftsaken ble diskutert. 

Den 31.01 var Krav om folkeavstemning opp. Begge disse var med ved votering. Den 28.02 var det kun Kristin Furunes Strømskag som meldte seg inhabil på grunn av at hun var saksbehandler da dispensasjonen ble utformet i 2016. Begge de to førnevnte var med på voteringa!

Dette er oppsiktsvekkende fordi dette er det mest avgjørende møtet når det gjelder vindkraft/ikke vindkraft på Frøya dette året.

Spørsmålet kan kokes ned til følgende:

Dispensasjonsvedtaket av 2016 måtte omgjøres dersom man skulle hindre at turbinhøyden økte fra 130 meter til 180 meter. Arbeiderpartiet ønsket å la dispensasjonen være urørt, og «henstille» til Trønder-Energi om å la være å bygge så høyt i Miljø-, transport- og anleggs-plana (MTA) – (noe de andre mente var nytteløst. De fikk selvsagt rett!) I dette møtet ble det avgjort at man ikke skulle nekte godkjenning av ny turbinhøyde, og at dette spørsmålet heller skulle behandles i MTA-plana! Avgjørelsen ble gjennomført med ordførers dobbeltstemme, noe som trengtes fordi en av Venstres kandidater var fraværende!

Men likevel sitter vi igjen med et spørsmål: Hvorfor var Heidi Taraldsen og Ann Kristin Kristoffersen habile i nettopp dette avgjørende møtet, nå de samme representantene ble kjent inhabile i møtet 23.05 da deres habilitet ikke gjorde noe for utfallet? Ellers har de to representantene deltatt i alle møter der vindkraftsaken har vært behandlet: 31.01.19, 28.03., 11.04., 02.05., 23.05., 20.06. Unntak er møtet 21.06.19!

Administrativ omgjøring av politiske vedtak?

Litt utenom dette med habilitet, men mer på dette med oppfølging av politiske vedtak. Jeg kan ikke se annet enn at også dette burde ha tiltrukket seg kontrollutvalgets interesse!

I Formannskapets møte den 11.04.19 fikk man dette vedtaket:

«66/19

PROSESSVARSEL - OMGJØRING AV DISPENSASJONSVEDTAK – VINDKRAFT

Vedtak:

Frøya kommune registrerer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe byggearbeid. Dispensasjonen av 10.03.16 har dermed bortfalt i henhold til treårsfristen. Frøya kommune må vurdere pålegg om å stanse eventuelle bygge- og anleggsarbeider på stedet.

Enstemmig.»

Hvorfor ble ikke dette vedtaket stående? Advokatkontoret Elden presiserer at Fylkesmannen handler mot loven dersom «han» omgjør et lovlig fatta vedtak i en kommune. Fylkesmannen skal kun gripe tak i kommunale vedtak dersom de ikke er innenfor loven! Hvem rådet rådmannen til å gi stoppvedtak, og dermed erkjenne et annet vedtak?

Jeg ber også kontrollutvalget ser nærmere på dette forholdet.


Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag