Mening

Enda et nytt naturinngrep i Frøya kommune?

Meninger

«Ville vakre Frøya» ønsker vi å oppleve, vise fram og fortelle om, særlig for oss som er født og oppvokst her. Den samme øya har dessverre fått noen stygge sår. De psykologiske sårene av avmakt, sinne og fortvilelse er de verste. Tegningen for brannstasjonen på Siholmen ble lite studert før bygningen sto der som et skjemmende blikkskur. Verre er det når inngrepene er mye større og skadene ikke lar seg reparere, da gror ikke sårene. Joda, det er forskjell på 130 og 180 m vindmøller, men naturødeleggelsene blir de samme. Forskjellen i høyde kan ikke forklare hvorfor et stort flertall for vindmøller snur til et enda større flertall mot. «Ettertanken er god, men fyretanken betre» sa Ivar Aasen. Slike kommunale feilbeslutninger, i små og stor skala, er samlet i litteraturen under overskriften «Mislykkethetens logikk».

Uttian bru med Madsvågen og Ellingsundet i bakgrunnen 

Utbyggingen i Ellingsundet

Langs kyststripa fra Skagan (ved Svellingen) til Hammarvka er det fortsatt noe natur igjen før vi får en sammenhengende sårkant. En sjelden gang er både naturrikdommen og kulturinnslagene «samlokalisert», og derfor særlig verdifulle. Et slikt sted er Ellingsundet, med brua som danner en fin portal over til Uttian og det særegne marine miljøet, skapt av strømmen som presser seg gjennom det smale sundet mellom Uttian og fast-Frøya. Ingen steder på fast-Frøya, bortsett fra Titran, er mer fotografert enn Ellingsundet. Dette gjelder video innslag på NRK, avisoppslag, turistbrosjyrer og bilder lagt ut på nettet. Strømmen bidrar til et svært nærings- og oksygenrikt miljø med stor artsrikdom, der artene lever tettere enn noen andre steder langs fast-Frøya.

Akkurat her har et utvalg i Frøya Kommune med knappes mulig flertall (formannens dobbeltstemme) foreslått å fylle ut med 3200 lastebillass med stein for å gi plass til et industribygg for mekanisk industri!

Rambøll-rapporten

Frøya kommune har bruk Rambøll konsulentselskap til prosjektering. Etter samtale med seksjonsleder Eirik Gerhard Lind i Rambøll, som har godkjent rapporten, sitter en igjen med følgende inntrykk: Det er lett å bli forledet av risikovurdering før en ser hva slags industri som skal etableres. På direkte spørsmål sier seksjonslederen i Rambøll at Nordhammarvika er et mye mer egnet sted når en nå ser hva slags industri som skal etableres. Slik sett stemmer dette overens med utvidelse og fortetting av eksisterende industrianlegg på Nord-Hammervika, klargjøring av industritomten ved Skarpneset og utvidelse av Industrianlegget på Nesset - uten at det åpnes for nye sår.


 

Trafikk

Statens vegvesen har varslet at «trafikken på Uttiabrua ikke kan øke i stor grad». Realiteten er at bruas rest-levetid er estimert til 18 år, og forkortelse av denne levetiden, ved økt belastning, vil påføre kommunen kostnader. All økning av trafikk til og fra området påvirker den sårbare veien og brua til Uttian. Seksjonsleder Eirik Lind i Rambøll, påpeker at det foreligger ingen oversikt over myke trafikanter per i dag, tiltross for at rapportene viser en betydelig risikoeksponering med dagens trafikk.

Det opplyses i skriv fra kommunen at tomta planlegges bebygd av Skarsvåg Boats AS som driver med båtbygging og reparasjon av båter og Bryggeriet Frøya som planlegger produksjon og lagring av øl. Der er anslått en økning med 70 % for lette kjøretøy og 10 % for tunge kjøretøy.» Kommunen har derimot skrevet inn i sin oppsummering: «Næringsområdet ligger rimelig sentralt, som gjør at det kan være aktuelt å benytte sykkel som fremkomstmiddel.» Dette må være en ide hentet fra 1950-tallet da arbeidere på Frøya fiskeindustri på Nesset syklet med sin matpakke på bagasjebrettet helt fra Sistranda.

Arealplaner

Teknisk etat i Frøya kommune ga for snart tjue år siden gode råd for fritidsbygg i strandsone mot Ellingsundet: (1) Det måtte foreligge en skikkelig reguleringsplan, (2) eventuelle fornminner må kartlegges, (3) miljøbelastningen analyseres, (4) bygningene må utformes ut fra lokal byggeskikk. Dette står det respekt av. All honnør til teknisk sjef Kvingedal for råd og veiledning. En svak faglig kommunal administrasjon glemmer ofte vedtatte prinsipper når presset fra utbyggere øker. I de lokale planene for Frøya heter det at industri ikke skal samlokaliseres med områder regulert for fritid- og boligbygg. Er det da tilstrekkelig med 50 m avstand?

Landskapsforringelse

Rambøll rapporten er klar på dette punktet: «Utbygging vil gi en negativ konsekvens i landskapsbildet». Det er foreslått at bygningshøydene senkes for å redusere skadene. Frøya kommune derimot, foreslår at maksimal høyde for industribygg i kommunen, nå satt til 13,5 meter, må fravikes for å tilfredsstille utbyggers behov for et enda høyere bygg. Vi står ovenfor en stålhall i høyde med Uttian bru.

I saksdokumentene skriver kommunen: «De negative konsekvensene for landskapsbildet skal reduseres ved at bygningene får en estetisk tilfredsstillende form». Er det virkelig noen som har tiltro til slike utsagn? Vi trenger ikke reise langt for å finne eksempel på slike bygninger. Kaasbøll Boats og Hitramat er plassert på Hitra.

Kaasbøll Boats og Hitramat på Hitra. 

 

Men her har Hitra kommune valgt et område som er velegnet for to bedrifter med behov for sjøtilknytting. Det ligger ikke i Knarlagsundet! Det er ingen konflikt med fritidsbebyggelse, ingen trafikale eller brannsikkerhets problem, ingen spesielle sårbare naturområder. Derfor trenger ikke Hitra kommune sukre utbyggingen med utsagn som «å sykle til jobben» eller «estetiske utformete bygninger» som i praksis er et bedrag.

De industrielle oppdrettsanleggene båndlegger store arealer rundt Frøya med utslipp fra åpne merder. Dette har en stilltiende godtatt, fordi det utgjør bærebjelken i Frøyas økonomi.

Ellingsholmen og sundet burde vernes. Dette er ikke plassen for å plassere en stålhall på høyde med Uttian bru.Lars Vavik