- Gjeldssitasjonen i Frøya kommune

Meninger

Vi er midt inne i valgkampen på Frøya, nye løfter kommer fra de fleste partier. Løfter som påvirker den økonomiske situasjonen i kommunen-

Som kjent har kommunen en meget høy gjeldsgrad, hovedtrekkene til gjeldsgraden er at det er bygget ny skole på Nordskaget, Nabeita og Dyrøya, det er bygget industriområde på Nordhammarvika, i tillegge er det gjort store utbygginger inn VAR (vann, avløp, renovasjon), dette er utbygginger som har vært nødvendige å gjøre, med den befolkningsutviklingen kommunen har hatt de siste årene.

Dagens totale gjeld i Frøya kommune, er kr. 946 mill. det vi si, kr. 133 426,00 pr. innbygger, til sammenligning er snittet pr. innbygger i Trøndelag kr. 83 400,00 og på landsbasis kr. 76 000,00.

Av kommunens totale gjeld utgjør VAR kr. 145 mill, kostnader som betales direkte fra innbygger, via kommunale avgifter, og er såkalt selvfinansierende.

Startlån, lån fra husbanken til nyetablerere, utgjør kr. 87 mill, kommunens risiko ved lånetypen er lånetagerens betalingsevne til å tilbakebetale lånene.

Øvrige lån må dekkes av kommunens inntekter og vil ved øking av renter sammen med avdragene påvirke reduksjonen i penger til helse, skole og øvrige kommunale tjenester

Viktige momenter som påvirkes av høy gjeld og en eventuell gjeldsøkning.

· Økning av gjeld krever reduksjon i netto inntekt til andre aktiviteter

· Fordeling av gjeld i fast og flytende rente, serlig i disse tider da fastrentene er forholdsvis lave

· Bygge opp sikkerhetsfond i gode tider til dekning av krav økning av rente% i dårlige tider

· Plassert kapital holdes fri for rask/snarlig dekning av gjeld med frie renter ved renteoppgang

· Vurdere å bruke frie middler til nedbetaling av gjeld

· Vurdere/følge opp riktig bruk av startlån

Frøya Høyre mener at kommunen skal bruke penger på kommunale kjerneoppgaver. I den siste perioden har det blitt altfor store beløp på IKKE–kommunale oppgaver.

Videre må budsjettkontroll i kommunale virksomheter ha større fokus, det oppleves til tider veldig store avvik, dette er unødvendig og her må det bedre kontroll til, fra administrasjonen.

Vi håper alle husker Bjørn Brox, killevink til Frøya kommunes økonomi, i kommunestyremøte 31. mai 2017 og at man i fremtiden har sterkere fokus på hvilke låneopptak som blir foretatt og til virke tjenester for kommunens innbyggere, og hvilken betydning dette har for kommunens innbyggeres lommebok.

Godt valg!


Sten Røvik,

Kristin Strømskag

Martin Nilsen

Frøya Høyre