Meninger

Et valgprogram som løfter lokalpolitikken

Meninger
 

Partier erfarer en gang iblant at det har sneket seg inn feil eller mangler i valgprogrammet. Sånt er ergerlig. Frøya Venstre gjør nå nærmest den motsatte erfaring. Når vi sitter og skriver valgkampinnlegg, oppdager vi gang på gang – «men kjære, dette er da bedre forklart i programmet»!


Jeg tillater meg derfor å slå et slag for programmet vårt. Det er et program som løfter lokalpolitikken. Her er noen smaksprøver.


Politikken: Holde den etiske fanen høyt.

Vi må ha høye tanker om det politiske arbeidet. De samme krav til anstendighet må gjelde i politikken som ellers i samfunnet. Vi vil tilstrebe saklighet og pålitelighet. Saklig uenighet er en demokratisk ressurs, ikke et problem. Vi tror på kraften i gode argumenter.


Folkestyret: Åpent, levende lokaldemokrati.

Folkestyret forutsetter åpen saksbehandling, fri informasjon, involvering og opplyst debatt. Folkestyret er i fare når viktige debatter og viktig informasjon holdes unna velgerne og kritiske tanker blir oppfattet som et problem. Sterk polarisering skader også debatten, og dermed demokratiet.

Det kommunen ikke lykkes med, skal ikke skyves under teppet, men trekkes fram og ryddes opp i. De ansatte har grunnlovsfestet rett til å delta i den offentlige debatten, også med kritikk av kommunens politikk.


Utviklingen: Utvikling med omtanke.

Vi ønsker vekst og utvikling, men vi ønsker også å ta vare på det særegne og verdifulle ved Frøya, både samfunnskvaliteter og naturkvaliteter. Rask utvikling medfører raske oppbrudd og omstillinger. Samfunns- og livskvaliteter som stabilitet, trygghet, åpenhet og tillit vil da lett gå tapt.


Naturvern: Vern om hav og landskap.

Naturen er under press, gjennom global oppvarming, tap av naturområder, tap av livsformer (eks. insekter), ved forurensning og forsøpling av havet, og ved at havet blir surere pga. økt CO2. Frøya må ha fokus på det som skjer i havet. Vi må ha reint hav. Arbeidet med å fjerne forsøpling må støttes.

Men vi må også ha mer fokus på det som skjer på land. Venstre ønsker ikke ytterligere utbygging av vindkraft på Frøya. Den sterke motstanden mot vindkraft har skapt ny forståelse for verdien av naturen, og for at hensynet til naturen må settes først. Arealforvaltningen skal være langsiktig, kunnskapsbasert og bærekraftig.


Strandsona: Bærekraftig utnytting

Strandsona og øyriket i Frøya er den viktigste delen av naturarven vår – «verdens vakreste landskap». Venstre vil at denne arven skal forvaltes, ikke brukes opp. Vi kommer likevel ikke unna å bruke av strandsona; vi må utnytte vår styrke i å ligge ved sjøen. Men vi må også ta forvalteransvaret på alvor når det gjelder de unike verdiene som ligger her, av landskapskvaliteter, dyre-/planteliv, mulighet for friluftsliv og tilgjengelighet.


Ikke nøy deg med disse smaksprøvene. Du har fått programmet i posten. Finn det fram og les mer. Godt valg!


Johan G Foss

leder, Frøya Venstre