Meninger

- Fra vår side vil vi foreslå at Frøya kommune kjøper prosjektet

Meninger

Åpent brev til Frøya kommune, administrasjonen og politikerne.

SuMaBo Felleslag har mottatt en samlet saksframstilling og vedtak i saken behandlet i kommunestyret 20.6. d.å. ang. dekning av kostnadene for den nye utredningen som nå foreligger for vei mellom Sula og Mausund.

Ut fra saksdokumentet, vedtaket og referatet i HF etterpå, må en stille seg hoderistende til resultatet. Det er blitt en lapskaus av mangel på innsikt og forståelse. Bortforklaring av både den realitet at prosjektet har null kommunal prioritet, ved at det er utsatt i over 30 år, men også en fremstilling av at en går inn for å løse prosjektet. Det foreligger 2 utredninger som kommunen burde ha tatt tak da de forelå.

Tiltaksprosjektet for akvakultur i Hitra /Føya-regionen fikk OCEANOR til å utarbeide et bølgekart med rapport. Denne er datert 18.9.1990. Ingeniørhøyskolen, etter oppdrag fra SUMA AS, foretok en analyse av strøm og temperaturer i forbindelse med SUMA AS sitt trase-valg. SUMA AS hadde eierskap til denne utredningen og da SUMA AS ble lagt ned, ble utredningen og alle restverdier overført SuMaBO. Den er datert 10/10.2000.

Disse undersøkelsene har ligget der i over 20 år, uten at Frøya kommune har gjort noe framstøt bygget på disse i ettertid. Nå skal kommunen endelig sammenstille og vurdere undersøkelser som andre har fullført og bekostet. Frøya kommune har ikke noe eierskap til noen av disse og pålegger rådmannen likevel å benytte seg av dem. Dette må da være et klart brudd på åndsverkloven.

At utenforstående bruker noe som andre eier, vil få konsekvenser. Frøya kommune bør derfor først skaffe seg eierskap til de utredninger som er gjort.

Når da SuMaBo kommer med et tilbud om å få kjøpt eierskap til en førsteklasses utredning som kan brukes for en videreføring av veiprosjektet, så sies et samstemt NEI. Da må det være en brist i innsikten og forståelsen av hva saken går ut på. Er ønsket bare å sette SuMaBo i gapestokken. Som pådriver for prosjektet er SuMaBo kanskje en plage for AP.

SuMaBo Felleslag har ingen fremtidig interesse for å eie utredningen. Vårt mål var å presentere en løsning og få en kostnad på bordet for veiløsningen, så denne kostnad kan sammenlignes med hva dagens løsning koster. Vårt mål er nådd, vi har vist hva det er sagt nei til og påvist konsekvensene av det. SuMaBo har nå utspilt sin rolle og gjort det som var mulig å gjøre. Avvikling av felleslaget vil skje så snart kommunen har kjøpt seg eierskap til utredningen og kan da bruke den.

Fra vår side vil vi foreslå at Frøya kommune kjøper prosjektet direkte fra Norconsult så kommunen blir eneeier av utredningen. Dette har vi foreslått overfor Norconsult, som kan være enige i det. Dersom kommunen går for den løsningen, vil Norconsult refundere oss det innbetalte og Frøya kommune blir eneeiere av utredningen. DETTE ER DEN ALLER BESTE LØSNINGEN og vi håper det blir kommunens endelige vedtak.

For SuMaBo Felleslag

Sigbjørn Larsen