Meninger

OED med kreativ knebling av kritikk, eller …

Meninger

Det er solid forvaltningspraksis i Norge at beslutninger skal kunne påklages. Ikke minst er dette viktig i saker der ulike hensyn skal veies opp mot hverandre. Derfor er det et grunnleggende prinsipp at beslutninger skal kunne ankes til en overordnet instans, og dermed vil kontroversielle saker kunne bli «prøvd» to ganger.

Dette prinsippet er nå satt til side i NorthConnect-saken. Normalt skulle NVE gitt, eller ikke gitt, konsesjon i henhold til energiloven. Denne beslutningsmyndigheten har OED tatt fra NVE i denne saken. NVE har bare fått «vurdere» prosjektet, uten å en gang gi noen tilrådning om å gi, eller ikke gi, konsesjon. Saken går nå til OED for beslutning.

NorthConnect-prosjektet har vært kontroversielt fra første dag prosjektet ble lansert. Knapt noen utenlandsforbindelse har vært mer diskutert. Den prisstigningen kabelen vil medføre, hvis den blir bygd, vil ha konsekvenser i flere retninger. Strømmen blir dyrere for folk flest, økte energipriser vil på noe sikt også sette store deler av prosessindustrien vår i fare. På toppen av dette vil økende strømpriser øke presset for å bygge ut mer såkalt «lønnsom vindkraft». 

I kontroversielle saker blir beslutningen svært ofte anket, av den part som er misfornøyd med avgjørelsen. Dermed blir det (minst) to runder i media og i ulike fora som har interesse i saken. Med det kreative grepet OED har foretatt seg med prosessen denne gangen, blir det ingen anledning til å anke beslutningen som kommer.

NVE-sjefen Kjetil Lund skriver om NVEs behandling av NorthConnect-saken i DN. Om «justeringen» av beslutningsprosessen skriver han dette:

«Bør så Northconnect få konsesjon? Det har ikke NVE tatt stilling til. Northconnect er i sterk grad en politisk sak i Norge. NVE er vedtaksmyndighet for energianlegg, men i denne saken har OED trukket vedtaksmyndigheten tilbake. Departementet har i stedet bedt NVE gjøre en samlet vurdering av søknaden. Det har NVE gjort

Hvorfor bryter så OED etablert praksis? To åpenbare muligheter peker seg ut:

  • OED har bestemt seg for at NorthConnect skal få konsesjon, vil unngå klagesak og begrense mulighetene for mediebråk til én runde!
  • OED har bestemt seg for at prosjektet ikke skal få konsesjon, men vil ta «æren» for denne beslutningen selv!

For oss tilskuere blir det spennende å se, når tiden kommer, hva som er OEDs agenda med å gjøre denne «vrien».


Av Hogne Hongset,

NorthConnect-motstander