- Perfeksjonskrav, stress og følelsen av å ikke strekke til er hverdagen for mange

Meninger

Politikerne i Frøya kommune ble i august i fjor invitert inn til DalPro i deres lokaler på Frøya. De informerte oss om hvilken kompetanse de innehar, og hva de kan bidra med innenfor flere felt, deriblant tidlig innsats for ungdom.

Vi hører stadig oftere om ungdom og unge voksne som faller utenfor samfunnets fellesskap. Perfeksjonskrav, stress og følelsen av å ikke strekke til er hverdagen for mange. Det er lett å tro at alle andre takler livet, valgene og utfordringene uten problemer. Sosiale medier er med på å forsterke opplevelsen av at «alle andre er vellykkede».


 

Frøya er heldigvis en trygg og god kommune å vokse opp i, men også her finner vi utenforskap og unge som finner det vanskelig å passe inn i samfunnet. Vi har stadig flere unge mennesker som trenger hjelp til livsopphold, og flere som sliter med psykiske problemer og rus. Dette har også store ringvirkninger forøvrig i samfunnet. Vi må som kommune ta større ansvar og komme tidligere på banen for å forebygge utenforskap og frafall fra skole og arbeidsliv. Øya-prosjektet er et viktig og godt tiltak i forhold til dette. Hele øya må være med å ta ansvar. Vi må tørre å bry oss, og være gode rollemodeller.


 

Vi må gi ungdommene våre trygghet og selvtillit. Vi må lære oss å prate om de vanskelige tingene. Enkelte sliter med tunge tanker over tid og vil ha god nytte av å søke hjelp fra helsevesenet. Ofte kan det være nok å prate med en god venn, foresatt eller andre man føler seg trygg på.

Vi har et ansvar for å hjelpe barn og unge til å bli trygge voksne. Ungdom som faller utenfor viser gjerne tegn til det på et tidlig tidspunkt. Da må vi sørge for å ha ressurser til å fange de opp. Ungdom trenger ikke bare hjelp i matte, norsk og engelsk, men også veiledning i livsmestring. DalPro kan bidra som en støtte og et bindeledd mellom ungdomsskole, videregående og arbeidssted. Samt at de har regelmessige samtaler og oppfølging av ungdommen. De jobber allerede med dette, men de kommer ofte inn på et sent tidspunkt. De ga klart uttrykk for at de ser store fordeler med å komme inn med sin kompetanse allerede i ungdomsskolen. Det vil sammen med øya-prosjektet og de andre fagmiljøene vi har i kommunen gi de best mulige forutsetningene for å lykkes i det forebyggende arbeidet.


 

Frøya kommune er medeier i DalPro med 49%. Senterpartiet mener derfor at det er naturlig at vi benytter oss av den kompetansen vi er medeier i, for å komme tidlig på banen med forebygging.

Som kommune er vi inne i ei tid der vi ser nødvendighet av å stramme inn de økonomiske rammene i de ulike kommunale virksomhetene. For å ha en langsiktig tanke bak prioriteringene må vi tenke forebygging og tidlig innsats. Det vil lønne seg økonomisk å sørge for å få trygge, veltilpassede innbyggere på Frøya. Dette vil forebygge rusproblemer, og vi vil se at flere ungdommer blir trygge voksne. Trygge voksne klarer seg godt i samfunnet, har jobb og et meningsfullt liv. Det vil bidra til verdige liv og en god samfunnsøkonomi.

Frøya senterparti mener at kommunen må gå i dialog med DalPro. Vi ber om at DalPro inviteres inn til kommunestyret for å informere om den kompetansen de har å tilby. Vi ønsker å se på muligheten for å benytte oss av den kompetansen for å forebygge de økende utfordringene og ringvirkningene utenforskap fører til.

Lene Dahlø Skarsvåg

Frøya senterparti