- Skal vi lykkes, må enhetene i barne – og familietjenesten fysisk samlokaliseres

Meninger

Kommentar til- «Utfordringsbildet innenfor NAV og Barne-og familietjenesten i Hitra» - presentert i kommunestyret 23. januar

Tusen takk til NAV-sjef Elin, diakon Heidi, lensmann Arild, barnevernsleder Mari, SLT-koordinator Merete og kommunalsjef Gunn for gode, interessante presentasjoner, der vi fikk innblikk i krevende utfordringer når det gjelder barn og unge. Det kan føles som at utfordringene ikke blir mindre og de skifter karakter. Det er tydeligvis økende utfordringer blant annet når det gjelder psykisk helse/psykiatri og rus i stadig yngre aldersgruppa, mere familievold/vold og overgrep i nære relasjoner.

Elin peker bl.a på økende ungdomsutfordringa med mange unge som er avhengig av sosialhjelp, økende antall uføre, enslige og enslige forsørgere. Disse utfordringene forklarer i vesentlig grad også den store økningen i sosialstønadsbudsjettet. Jeg viser også til de store utfordringene som barnevernet har hatt og fortsatt har med økende arbeidsmengde og fristbrudd som de jobber godt med. UNGDATA-undersøkelsen i 2018 bekrefter dessverre og delvis forsterke dette utfordringsbildet. I vurderingen av tallene, må vi ta høyde for at oppdagelsesrisikoen, av forskjellige årsaker, er større i dag.

Hvordan er vi så rusta til å kunne takle utfordringene?

Jeg opplever at vi har et kompetent hjelpeapparat, som jobber stadig bedre og med et mer tverrfaglig samarbeid/fokus i stadig positiv utvikling.

Et oppegående barnevern er veldig viktig for de utsatte barna. Jeg har god tro på at barnevernet med sin gode kompetanse, gode samarbeidsrelasjoner og avlasting fra det øvrige hjelpeapparatet, får gitt gode, trygge tjenester til de utsatte barna å familiene. Barnevernet skal fortsatt være ei lavterskelbarnevern.

I den sammenheng er samarbeidet med psykologiprofessor Øyvind Kvello meget viktig, både for bevisstgjøringa med å få ned saksmengden ved at flere saker blir henvist til riktige instanser utenom barnevernet og fordi det oppleves som et viktig kompetansemessig styrkingstiltak for hele tjenesten. Utveklinga på kommunebarometeret «bekrefter» også at barnevernet er på rett vei.

Jeg liker godt å høre om å har veldig god tro på målretta forebygging med tidlig tverrfaglig og helst sømløs innsats uten dobbeltarbeid og overlapping. Skal vi lykkes bedre med det, må enhetene i barne – og familietjenesten fysisk samlokaliseres. Dette arbeidet må derfor prioriteres enda høyere ! Det oppleves også viktig med en ennå tettere koordinering av kunnskap og ressurser mellom NAV, Politi og kommunale etater. Både NAV og Politi må derfor være med i ARBEIDSGRUPPE SLT. Politirådets arbeid oppleves også mere meningsfyllt, effektivt og målretta med den direkte koblingen mot SLT-ressursene - koordinator, Arbeidsgruppe Oppvekst/SLT og det utførende nivå Forum Oppvekst/SLT. I dette bildet vil det også være nødvendig å vurdere nærmere om og hvordan frivillige ressurser kan supplere hjelpeapparatet og om hjelpeapparatet kan effektiviseres og forenkles ytterligere

Jeg vil takke for en god jobb og ønske både oss politikerne og rådmann/hjelpeapparatet lykke til videre.Børøysundet, 30. januar 2020

Torfinn Stub

Varaordfører

Hitra kommune (V)