Meninger

- Innstillingen Frøya har til kloakeringsproblematikken er litt spesiell

Kloakk (Illustrasjonsfoto) 

Meninger

Til Frøya kommunestyre ved ordfører.

Brevet er skrevet med bakgrunn i den usikkerhet som rår omkring "nykloakkeringen" av Frøya.

Brevet er åpent ved at det er insatt i lokalavisa og derigjennom tilgjengelig for allmenheten og for å oppnå mulig politisk påtrykk for å "liv" i denne saken.

Ut fra informasjon gitt i møter og media har Frøya kommune igangsatt et formiddabelt arbeide med å oppdatere avfallsvannet i kommunen. Kloakk, gråvann og overvann. Tiltaket eer belagt i et EU direktiv implementert i norsk lovverk. Det er med andre ord blitt pålagt kommunen, inklusive dens innbyggere å forholde seg til teksten i direktivet. Så er sagt.Hva er hensikten med dette direktivet? Hvorfor er det utarbeidet? Direktivet er ikke alene rettet mot avfallsvann. Det er et vanndirektiv og ment å sikre rent vann til alle gjennom å sørge for at avfallsvannet renses og prosesseres før det inngår i forbruksvannreserven igjen.

Europas vannsituasjon er svært forskjellig fra den i Norge. Store deler av Europa er svært tettbebygd og vannkildene er elver og ferskvanns reservoarer. I hovedsak er det kun større byer med få unntak som ligger ved kysten og som har havet som resipient (Mottaker) av avfallsvann. Norge er faktisk i en særstilling om en ser bort fra det sentrale østland og de større elvedalene. Mye rent vann og plass for brukt vann.Større byer har offentlig utbygde renovasjonsystemer og renseanlegg. Landsbygda ut mot kysten består av tusener av småanlegg med utslipp fra en til et fåtalls tilknyttede. På nasjonal basis er det beregnet at investeringene vil kreve inntil 500 milliarder de neste 30 år for å oppfylle kravene.

For bybeboere vil Vanndirektivet bety at det offentlige må opgradere og sikre anleggene, for folk på bygda betyr det, i følge Frøyamodellen, at den enkelt må gjøre det selv. En skal få hjelp til å forstå kravene og hvordan de kan løses. Men, det er ikke noen planer om en felles kloakkering av det offentlige der kommune utbedrer og koster de nødvendige installasjonene. Finansieringen skal skje ved egenandeler vurdert etter kostnad, ikke ved en generell heving av kloakkavgiften og offentllig subsidiering.

Den innstilling Frøya har til kloakeringsproblematikken er litt spesiell. Ut fra avis- og debattinnlegg på landsbasis er det to hovedlinjer. Noen politikere har valgt å snu ryggen til og har faktisk uttalt at dette iverksetter vi ikke, det blir for dyrt. Andre har uttalt at dette vil kreve drastisk økning av kommunale utgifter å må settes i verk over tid og innkorporeres i kommunale planer slik at en bygger seg ut av problemet gjennom fortetting og fellesløsninger. Ingen andre, såvidt meg bekjent, har uttalt at dette er den enkelte innbyggers ansvar.Forskriftene på området gir mulighet for diversering. En kan få utsetting i 6 år, i 12 år eller en kan få lempning av kravene dersom de er umulige eller fører til uforholdsmessige store utgifter. Oppdrettsnæringen er inntil videre fritatt fra kravene. Dette fordi de leverer avfall direkte til havet og det er usikkerhet omkring den miljømessige påvirkningen av dette. Hevder norske politikere. Det samme kan sies om Frøyas befolkning, men de har ingen fritak. Det fører eksempelvis til at Sulas befolkning med et mindre antall fastboende og et flertall feriehusstander med et samlet biologisk avtrykk på noen få prosent av havbruksnæringen i nærområdet, må investere millioner i utbedring og drift av sitt kloakksystem. Oppdrettsnæringen, ingen ting.


 

En må få vurdert rettferdigheten i dette. Det går 23,5 stk laks a 2 kg. på en personekvivalent. Om det svømmer rundt 600000 laks i området Sørværa, Mausundvær - Kya påfører de naturen like mye biologisk avfall som som 25 531 personer.Jeg vil derfor be Frøya kommunestyre om å "fryse" situasjonen med tanke på iverksetting. Ta kontakt med andre kommuner i samme situasjon. Ta kontakt med kommunenes setralforbund. Få en skikkelig juridisk gjennomgang av EU direktivets virkning i forhold til krav, tvangsinngrep og om krav ikke utføres? Hvem disse i såfall blir rettet mot. Innbygger/Det offentlige. Muligheter for lempninger.

Husk! Det har blitt foretatt tolkninger av EU direktiver før med tildels tragisk utfall for enkeltindivider.


Trond M. Jakobsen.

Frøyværing / Medborger