- Kulvert/undergang for kryssing av Fv.714 Fillan sentrum

Meninger

Uttalelse til Hitra kommune v/ordfører og formannskap, leder i utvalg for plan, landbruk og miljø


Hitra Senior Høyre har diskutert mulige løsninger for å øke trafikksikkerheten for både barn og voksne i Fillan sentrum. Vi er absolutt enige i at dette haster, og er tilfreds med at kommunen nå vurderer strakstiltak.


 


Etter vår mening bør det i denne sammenheng også bli vurdert bygging av kulvert eller undergang for kryssing av FV 714. I denne sammenheng kan det være aktuelt å se til andre kommuner som eks.Orkland.

Vi mener mye ligger til rette for at en kulvert/undergang som erstatning for dagens farlige og uheldige overgang ved skolen, vil være hensiktsmessig for både skoleelever og voksne, ikke minst bevegelseshemmede som ofte må over FV 714 i forskjellige ærend.


 

Vi vil anmode kommunen om å ta med vårt forslag til vurdering som en alternativ løsning for å sikre trafikksikkerheten i vårt Kommunesenter.

Uttalelse enstemmig vedtatt i styremøte 12.02.2020


Egil Hestnes

Styreleder