- Med 60 meter ramper må hele grøntområdet mellom rådhuset P-plass og skoleområdet benyttes til rampe

Pensjonistpartiets Jan Egil Handberg  

Meninger

Kulvert/undergang for kryssing av Fv.714 Fillan sentrum

Hitra senior Høyre har et innlegg i Hitra Frøya der dem ber Hitra kommune om å vurdere bygging av kulvert eller undergang for kryssing av 714.

Saken vedrørende undergang under 714 i Fillan sentrum er vurdert en rekke ganger senest i 2013. Det er en kjent sak at en fotgjengerundergang vil bli kostbar og meget plasskrevende. I praksis kommer bunnen av undergangen ca. 4 meter under fylkesveien. I §8-6 Forskrift om tekniske krav til byggverk så kan vi bla. lese at gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. Videre står det også at det for hver 0,6 meter høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6m x 1,6m. For å tilfredsstille krav til universell utforming, bør ikke stigningen være større enn 5% slik at rampene vil da bli ca. 80 meter lange. En slik løsning er tidligere kalkulert med en kostnad på ca. 7 mill.


 

Som nevnt så er en undergang plasskrevende så selv om en justerer kravet til en stigning på 1:12 vil det likevel bety en løsning på ca. 60 meter lange ramper. Med 60 meter ramper må hele grøntområde mellom rådhuset P-plass og skoleområdet benyttes til rampe, mens halvparten av P-plassene mellom Hjorten sentret og fylkesveien forsvinner på den andre siden. En slik løsning vil være ca. 1 mill. billigere

Hitra senior Høyre viser bla. til løsning som er gjort på Orkanger. Det er foretatt befaring på Orkanger vedrørende løsning på undergang som er gjennomført der. Det er konkludert med at løsninger på undergang som er gjennomført på Orkanger ikke er noe alternativ da områdene på begge sider av FV 714 må ned på et kvotenivå som ikke er oppnåelig.

Pensjonistpartiet er enig i at det haster med å finne mulige løsninger for å øke trafikksikkerheten for barn og voksne i Fillan sentrum, men er usikker på at om en undergang vil være det rette tiltaket sett i et helhetlig perspektiv også når det gjelder å få redusert tungtrafikken gjennom sentrum. Vi har stor tro på at det nylig opprettede trafikksikkerhetsutvalget vil jobbe seriøst med problematikken både når det gjelder strakstiltakene som er fremmet av formannskapet til rådmannen og fremtidige løsninger til nytte for alle.


For Hitra Pensjonistparti

Jan E. Handberg