Hitra Arbeiderparti har valgt nytt styre

Lars Erik Strand Vitsø 

Meninger

Onsdag 12. februar hadde Hitra Arbeiderparti årsmøte. Der ble det vedtatt en politisk uttalelse titulert "Andel av verdiskapingen fra bruk av lokale naturressurser må komme vertskommunene til gode". (se hele uttalelsen nedenfor)

I tillegg ble det valgt nytt styre for partiet, som består av følgende:

  • Lars Erik Strand Vitsø, leder
  • Malin Monsø, sekretær
  • John Lernes, kasserer
  • Astrid Mortensvik, kvinnekontakt
  • Aase Strømsvik Olsen, medlem
  • Malfrid Knutshaug, vara
  • Terje Stølan, vara

På årsmøtet hadde vi besøk fra fylkestingspolitiker Kristian Torve, som er Arbeiderpartiets fraksjonsleder for transport i Fylkestinget, som ga en meget god innledning som partiets medlemmer var veldig fornøyde med.


Lars Erik Strand Vitsø

Leder av Hitra Arbeiderparti


Andel av verdiskapingen fra bruk av lokale naturressurser må komme vertskommunene til gode

I over 100 år har dette vært omforent politikk i Norge. «Konsesjonslovenes far» Johan Castberg sa det slik i 1909: «Man skal til det yderste utnytte anledningen til at søke at styrke disse mer avsidesliggende og karrig utstyrte distrikter ved å la dem få en rundelig andel i de værdier som skapes indenfor deres grænser…». Dette var kloke ord, og det knesatte prinsipper for inntekter til vertskommuner (og vertsfylker) i forbindelse med utbyggingen av vannkraft. Dette har senere vist seg å tjene hele Norge meget godt, og kommuner som ikke har hatt slike ekstra inntekter fra vannkraft har funnet det «vel unt». Prinsippene har blitt videreutviklet og senest befestet under daværende finansminister Sigbjørn Johnsens ledelse i 1996.

Nå pågår ganske stor utbygging av vindkraft, uten at de samme prinsippene og de samme rettigheter er ivaretatt. Dette er svært vanskelig å forstå og akseptere, og den store og økende lokale motstanden må sees i lys av dette. Storsamfunnet må kort og godt innse at man er på overtid med å få innført bedre kompensasjonsordninger til de som må tåle ulempene i sitt nærmiljø.

Havbruksnæringen har eksistert i 50 år. I 2018 fikk man for aller første gang «en rundelig andel» som ble tilgodesett alle vertskommuner og vertsfylker. Men også her mangler avklaring på det som kan gi stabile og forutsigbare inntekter til det nevnte vertskap.

Høsten 2019 leverte et ekspertutvalg en tilrådning som bryter fundamentalt med den kloke fordelingspolitikken som har eksistert innenfor vannkraft. Kommunene og fylkene skal fratas store inntekter og staten skal ha mer. Utvalget sier for øvrig lite eller ingenting om beskatningen av vindkraft, noe som må være en stor forsømmelse.

I november 2020 leverte et partssammensatt utvalg en utredning benevnt «Skattlegging av havbruksvirksomhet». De som er benevnt ekspertene i utvalget (6 personer) dannet et flertall og anbefaler blant annet en statlig grunnrentebeskatning. Partsrepresentantene (3 personer fra h.h.v. KS, LO og NHO) utgjorde et mindretall. De anbefaler å videreføre den vedtatte ordningen og fordelingsmodellen som heter «Havbruksfondet» samt en marginal produksjonsavgift som betaling for leie av arealene i den kommunale sjøallmenningen.

I arbeiderpartiets distriktsmanifest heter det blant annet:

• De særnorske ordningene innenfor vannkraft som skaper en rettferdig fordeling må

opprettholdes, styrkes og overføres til andre kraftområder

• At vertskommunene skal sikres stabile forutsigbare inntekter for bruk av areal og for

å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen, også når det ikke er vekst.

Årsmøte i Hitra arbeiderparti ber om at Trøndelag arbeiderparti blir en aktiv og tydelig pådriver for å avvise de foreslåtte endringer. Vårt parti må, for å oppfylle egen uttalt politikk:

1. Avvise Kraftskatteutvalgets tilrådning.

2. Få vedtatt kompensasjonsordninger til vertskommunene for vindkraft som følger de samme prinsipper som vi har for vannkraft

3. Få gjennomført tilrådningen fra mindretallet i Havbruksskatteutvalget