- Her er det etter min mening noe som ikke henger sammen

Bildet av Johan H. Lervåg er fra en reportasje i lokalavisa sommeren 2018 da Lervåg og Per Ervik fikk elleve dagers tillatelse til å teste ut gamle fisketeknikker i Fillfjorden. 

Meninger

Fredningssone utenfor Lakselva i Fillan

Åpent brev til Fylkesmannen i Trøndelag,

avd. Miljø – og Klima/fiskeforvaltning v/Kari Tønset Guttvik

Hei

Viser til tidligere korrespondanser med blant annet Per Ervik og Hitra Kommune om denne saken som har pågått i mange år uten at vi grunneiere og fastboende som sogner til Fillfjorden har fått ett tilfredsstillende svar på denne totalfredningen med faststående redskap mellom utløpet av Lakselva og Laksholmen i botn av fjorden.

Undertegnede er en av flere grunneiere som er berørt i denne saken, vil for øvrig henvise til brev datert den 16.01.2012 til Fylkesmannen v/Kari Tønnset Guttvik, hvor jeg er en av mange som har skrevet under. Det sies at i det offentlige apparatet tar ting lang tid, noe som dette brevet er et eksempel på når en ser at dette ble skrevet for over 8 år siden.


- Har ikke prøvd dette siden jeg var guttunge

Etter 40 år skal arve-nota endelig få kjenne på smaken av saltvann igjen. Per Ervik og Johan H. Lervåg har nå bestemt seg for å dra ned laksenota fra loftet.

 

Så til det som virkelig engasjerer både oss grunneiere og berørte innbyggere her i omegn er den store urettferdigheten som vi er blitt et offer av, og i denne forbindelse viser jeg til: Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag i Sør-Trøndelag fylke som har oppgang av anadrome laksefisk. Denne forskriften ble av Fylkesmannen fastsatt å gjelde fra den 30.mars 2009 og jeg viser til §1 pkt.1.2 hvor det står: I de øvrige fredningssonene nevnt under §2 er det tillatt å fiske anadrome laksefisk og saltvannsfisk fra land og fra båt med stang og håndsnøre. Dette punktet er det ingen som har noe å utsette på, men så går vi over til pkt.1.3: Fiske etter sild, brisling og makrell med nøter på minst 150 m lengde og 15 m dybde, og fiske etter saltvannsfisk med snurrevad og reketrål er tillatt. Låssetting av fangst omfattes ikke av forbudet.

I §2 er det listet opp flere områder og elver med fredningssoner hvor Lakselva som jeg har satt søkelyset på står under pkt.2.15:Lakselva. Fra grense elv/sjø og ut i en rett linje trukket fra østre nes ved Skaget over fjorden til NV punkt av Nordøya.

Mitt første spørsmål er hvem som har bestemt at denne fredningssonen i det hele tatt skal gå så langt ute i Fillfjorden som den gjør pr.i dag, og som en kuriositet kan nevnes at den gamle grensa, meg bekjent, gikk mellom Svarthollet og Valnesset helt inne i fjorden fastsatt 24.07 1972 i henhold til lakseloven av 06.03.1964.

Mitt andre spørsmål er hvem som har forfattet denne forskriften som nevnt ovenfor. Det er etter mitt skjønn helt urimelig at snurpere og andre notlag helt lovlig kan få fiske i denne fredningssonen med sildenot, kanskje flere hundre meter lang, og med dybde som når til botn mellom Lakselva og Laksholmen, og som når den er snurpet i sammen tar med seg alt som er innenfor, det være seg sild, makrell, saltvannsfisk, og sist, men ikke minst laks og sjøørret. Her er det etter min mening noe som ikke henger sammen når vi i disse tider skal ta vare på anadrome fiskeslag, og når vanlige borgere kun kan få fiske med stang og håndsnøre. Her må denne forskriften revideres snarest slik at det blir slutt på fiske med not, snurrevad og trål i denne sonen, men at vanlige folk på lovlig vis kan få sette krabbeteiner,torskeruser, sildegarn og bunngarn i perioden, la oss si, 15.oktober til 15.mars.

Helt innerst i Fillfjorden, som har vært kjent som meget fiskerik, har det i mange generasjoner vært fisket sild og makrell, undertegnede husker godt de store makrell og sildefangstene som ble tatt etter krigen og utover til 60-åra, det var ei stor attåtnæring til de som bodde her ute, i tillegg til laksefiske med kilnot fra vårparten til august, men den tiden er nok over, det er bare for oss som har blitt litt oppi åra og minnes om «gammeltida».

Vel, Kari Tønset Guttvik, dette var noen ord fra meg her ute som du og andre kan tenke litt over. Ha en god dag.


Med hilsen

Johan H.Lervåg

Fillvågveien 73. 7240 Hitra