- Om vind og virkning

Meninger

- Når jeg setter meg ned og skriver dette innlegget, er ikke det uten en viss frykt. For slik har det blitt. Å være for vindmølleutbygging på Frøya er noe en bør gå stille med. Det kan gi ubehagelige opplevelser. Hvordan har det blitt slik?

Slike anlegg er under utbygging i en rekke norske kommuner. Men det er kun på Frøya reaksjonene har utartet i den grad vi har sett dem beskrevet de siste måneder.

Det startet før den første avstemmingen. Dengang angrep Perikum, «Med sin giftige penn» (deres eget utsagn), ikke kommunestyrets vedtak, men saksbehandler. De kuppet en sak til å bli en personalsak. De fikk gjennomført sitt forsett og fra den dag ble det forbundet med noe galt å promotere vindkraft på Frøya. Det ble en enveisdebatt der kun en side var representert. Utrolig nok stemte befolkningen ja med et lite flertall. Å respektere flertallet var aldri aktuelt for de som i dag snakker om nærdemokrati og folkevilje. Både fungerende ordfører og rådmann var vindkraft-tilhengere inntil menn med makt tonet flagg og de vendte sitt eget prosjekt ryggen.

I ettertid har Perikum blitt Motvind, men giften i pennene drypper like godt.

Jeg har fulgt med og sett de argumenter er fremsatt og prøvd å vurdere dem opp mot kilder det skulle være mulig å stole på.

Estetisk påvirkning: Jeg forstår at møllenes estetiske uttrykk kan virke ulikt. Jeg synes selv at de vil bli dominerende og fremmedartede i frøyanaturen. Men, det er det mye som er, og husk: frøyanaturen strekker seg også ut i sjø og skjærgård.

Juridisk: Ut fra lokale motstandere er alle positive vedtak fattet med bakgrunn i: Dårlig juridisk handtverk. For meg synes det litt rart at alle jurister tilkoblet saken ikke kan jobben sin i så sterk grad at en selvbestaltet leg ekspert vet bedre. Kommunens advokater, Fylkesmannens juridiske avdeling, departementet ved settefylkesmannens juridiske avdeling. Her har en virkelig vært uheldig i og med at ingen av disse har fattet realitetene i dette prosjektet.

Store master / lavt landskap:

Terrenget på Frøya er lavt, mastene store. Likevel: når man plasserer slike installasjoner i naturen er lavt terreng en fordel. Har du noe du ikke ønsker på utstilling plasserer du det lavt, ikke på hylla. Om vi ser på andre lignende anlegg så er møllene gjerne plassert på åskammer/fjell. Der rager de og gir et mye større inntrykk mot omgivelsene.

Veldig stort terrenginngrep:

Jeg våger å påstå at utbyggingen på Frøya er den som gir minst terrenginngrep av alle de vindmølleprosjekter vi har i Norge. Sett opp mot vannkraftutbygging så er inngrepene på Frøya svært små. Samme energimengde tatt ut ved vannkraft ville krevd helt andre dimensjoner og naturinngrep.

Den sunne ørretbestanden i området:

Det finnes knapt noen sunn ørretbestand på Frøya, og slett ikke i dette området. Dette skyldes tre forhold: Ekstremt gode gyteforhold i små bekker med jevnt vanntilsig. Svært næringsfattige vann. Måsemark. Dette har ført til tusenbrødre. De fleste vokser opp, men stagnerer i veksten da det ikke finnes mat. Derfor kan en finne gytefisk ned mot 20g i bekkene om høsten. Frøya har vært havbunn for ikke lenge siden og det finnes stingsild over alt. Den er mellomvert for måsemarken og ørretens foretrukne føde for desom når opp i en viss størrelse. Der fortærer den fiskens føde inne i verten og resultatet er at ørreten blir uegnet som menneskemat. Borestøv i gytebekkene vil kunne påvirke ørreten litt, og i en kort periode. Dette vil i så fall være av «positiv» betydning for ørretbestanden om enn i meget liten grad.

Fugledrap:

Møllene dreper fugl. Ja, noen fugler går med i kollisjoner mellom fugl og møller. Dette gjelder særlig for fugler som flyr-/patruljerer høyt. Ørn, større måker. Fra særlig Smøla har en hørt redselshistorier om ørnedød. Om det på Smøla finnes 200 hekkende havørn så tilfører de faunaen inntil 100 nye ørner hvert år. For at bestanden skal være i balanse må like mange bukke under. Jeg finner ingen opplysninger fra faglig hold om hvor mange som dør av andre årsaker enn møller. Høy- og lavspentlinjer, sult, sykdom etc. Her og er motstanderne flinke til å vite beskjed, En død ørn, er en mølledrept ørn. Lirypa er en annen utsatt art i skremselspropagandaen. Ryper flyr aldri så høyt at de kommer i kontakt med møllevinger. Hubroen har fått innpass i debatten. Hubroen er en art vi har et særlig ansvar for. Hekkeplassene er ikke offentlig opplyst og ved konsesjonsbehandlingen vil den ha hatt betydning om den hadde eksistert i området. Noe slikt er ikke kjent og uttalelsene om hekkende hubro i anleggsområdet er lite troverdige. Vi hadde for øvrig en kjendishubro en del år tilbake. Den hadde reir langs traseen vi den gang trodde ville bli veien til ny Dolmsundbru, og ble benyttet i argumentasjonen mot ny bru. Den var så «populær» på Frøya at et formannskapsmedlem uttalte:» «Kan ikke noen bare skjøt den helvetes føggeln.» Han er i dag en av de ivrige møllemotstandere. Så en hubro er ikke alltid en hubro. Adresse har betydning.

Fare for husdyr:

Rundt om i Norden, i Sverige på vestkysten og i Danmark er møllene som oftest plassert i landbruksområder. På eng og beiteland. Jeg har selv sett, mange ganger, hvordan kyr ligger og tygger drøv kloss inntil vindmøller, eller sauer som beiter mellom dem. De har sett ut til å ut til å nyte det gode liv. Det samme tror jeg vil skje med sauer på Frøya. De forstår ikke «farene» for de har ikke blitt fortalt dem.

Sykdom og plager:

Menneskene derimot kan bli fortalt om «farene» og vil nok få symptomer tilgangs. Utløst av lokalt helsepersonell og fallerte forskere. Forskere som ikke har fått utgitt sin forskning på seriøst vis men, som selger sin forskning på døra for ingen i deres fagmiljø har funnet den relevant og riktig. Vår besøkende «forsker» fra Portugal har forsket på skadevirkningene av vindmøller, ikke på virkningene, hun har ikke kunnet dokumentere sine "funn" og blir beskrevet som en konspirasjonsteoretiker av sitt eget fagmiljø. Jeg våger her å påstå at det til dags dato ikke er kommet en eneste forskningsrapport som viser til klare sammenheng mellom sykdom og vindmøller med unntak av det de har blitt påført av ren irritasjon. For her og der er det mennesker som irriterer seg grenseløst over vindmøller, som på Frøya, og da er det lett å gi disse skylda for sykdom de måtte pådra seg. Bevisst eller ubevist. Selvfølgelig er det mulig å bli påført eksempelvis hodeskade av iskast. Is som har festet seg på vingen når disse står i ro eller går sakte. Disse kan slenges av ved rotasjon og havne i hodet på de som befinner seg i den umiddelbare nærhet men, igjen: Ingen kjente tilfeller registrert. Lysblink og plager med varsellys. Jeg har ikke hørt noen som har lidd av sånne plager fra installasjoner som fyrtårn og sjølykter. Sula, Titran.

Litt om infra lyd: Er den farlig? Lydbølger er energi. De sprer seg fra kilden langs en kuleoverflate. Det vil si de minsker i intensitet logaritmisk slik at lydtrykket ved en avstand på et par hundre meter er nesten ubetydelig. Dette betyr at en infralydkilde må være enorm om den skal gi så mye effekt at den har den minste påvirkning på mennesker i en kilometers avstand. Det blir ingen energi igjen. På at en graf i lokalavisa mangler angivelse av avstand langs y aksen. Er det tilfeldig? Allmenpraktikeren sier at vi har ikke helikopterførere osv på Frøya. Bare mennesker. Er ikke de som utsettes for infralyd mange hundre ganger sterkere enn møllenaboer, uten å bli syke, mennesker. Argumentasjonen er innhul og egnet til misforståelse. Det finnes i dag så mange vindparker med så mange tusen beboere i det som av motstanderne betegnes som farlig nærhet at vi ville hørt og sett historier. Men, slike mangler.

Forurensing:

Vindmøller gir minimalt med forurensing og fare for forurensing ved teknisk svikt. En vanlig personbil forurenser mer og er en større potensiell risiko for naturen. Å argumentere med utslippsfare med påfølgende naturøding er komplett tull. Tusener av vindmøller er i drift og har vært i drift i mange tiår. Det er ikke kjent større uhell med disse enn med andre tekniske installasjoner og det foreligger ingen kjente registreringer av større skader påført naturen. Ei heller mennesker.

De vil stå der for alltid å ødelegge naturen vår:

Å antyde at møllene vil bestå, når de engang har uttjent sin levetid vil si at vi ikke har offentlige myndigheter lenger som kan stille og effektuere krav.

Anlegget har ingen betydning for energisituasjonen:

Anlegget på Frøya skal gi strøm tilsvarende ca 200Gwh i året. To hundre milliarder wattimer. Det er mye og det har betydning i landssammenheng. Norge er vindkraft U-land, Gå inn på nettet og se produksjonen i andre land i vesteuropa. Norge skal elektrifisere transport, industri og boligsektoren i stadig økende grad i årene framover. Skal dette skje må vi ha mer fornybar kraft. Vi kan få et bidrag ved å oppjustere eksisterende vannkraft. Men å investere 5 kroner å få 1 krone igjen er ingen løsning. De fire kronene som mangler må betales over strømregninga. Vindkraft er i ferd med å bli billigste alternativ for ny energi. Så billig at vi kjøper den i dag fra våre naboer i perioder. Så dere selv har nyttet vindkraft. Om subsidiering så bør kritikerne sette seg inn i regelverket og hvordan det påvirker utbygging og drift.

Utenlands eierskap: Jeg vil anta at møllemotstanderne drikker Coca Cola, eter hamburgere fra Mc Donalds og Burger King. Skriver på PCer, telefoner og nettbrett fra Kina, ligger på madrasser fra Jydsk i senger fra Ikea osv. Vi er globaliserte, men tyske ivestorer, der går grensa, kansje en BMV i ny og ne. Alle børsnoterte selskaper har de eierne som til enhver tid eier aksjene, Og avkastning og makt distribueres etter eierandeler. Dette gjelder både for vind, laks, transportbedrifter osv. Det nytter ikke å melde seg ut av dette systemet uten at det skjer nasjonalt og med konsekvenser.

Området:

Dere arbeider for å åpne adgangen til anleggsområdet samtidig som dere viser til at stein fra sprengninger spres i området. Hva vil dere? Få noen inn i området slik at vedkommende får en stein i hodet?

Dette har vært Frøyas minst benyttede turområde opp gjennom årene. Mens jeg hadde fungerende føtter, var jeg der et titalls ganger. Jeg traff engang ett menneske, det var alt.

Den ideologiske lederens uttalelse på TV om alt det Frøya har måtte utstå kan snus. Motstandsgruppas adferd er det verste Frøya har opplevd. Den har ikke stoppet mølleutbyggingen, men sådd splid og fremstilt kommunen i et svært negativt lys.

Framover:

Det har med jevne mellomrom vært snakk om havvind som framtidens energikilde. Flytende møller til havs. Dette vil i såfall bli ekstremt dyre og ekstremt sårbare anlegg. Dagens prognoser antyder at lønnsomhet vil kreve en strømpris tre ganger dagens. Ett anlegg er under planlegging. Det skal forsyne oljenæringen til havs med strøm slik at de slipper å benytte deler av egenproduksjonen til å drive anleggene. Det en her sparer på pumping mm får en igjen i mer olje for salg. Den oljen vil da ha et miløjøavtrykk av sin egenpropduksjon og forbrenning samt avtrykket til sjøvindanlegget. Det blir mindre COav slikt. Havvind er framtidig Fata-Morgana som ingen vet utfallet av. Muligens løser det seg opp i lufta som originalen. Vindmøllemotstanden er i dag så aktiv og kraftig i enkelte miljøer at den vil få støtte i brede lag i folket. Regjeringen derimot har forpliktet seg til målsetninger som vil kreve utbygging. Norge er i dag jumbo, men har satt seg høye mål i forhold til utslipp. Dette vil nok frambringe nye utbygginger. Så saken synes klar: Det blir flere møller. Enkelte politikere vil nok forsøke (Og forsøker.) å slå mynt på lokal motstand, men det vil ikke vare.

Ta ansvar:

Jeg vil tilslutt håpe at motstandsgruppa tar ansvar og begynner å akseptere fakta. For faglige fakta er stikk i strid med deres uttalelser omtrent over alt. Dere har hisset opp en mobb som har antastet mennesker og materiell. Uskyldige har blitt redde for helse, for framtid, for verdi av eiendom. Frøya står i dag fremfor to formidable oppgaver: Å få til en fast avkastning fra oppdrettsaktiviteten i kommunen og, å få til en fast avkastning av energiproduksjonen i kommunen. Dette er oppgaver der kommunen ikke står alene og det er av stor viktighet at det nå blir ro omkring disse forholdene.

La folkene som arbeider i fred. Stå frem og fordømme de handlingene som har funnet sted. Ingen skal forstå drittkasting på uskyldige ansatte likeledes forstå skadeverk og vandalisme. Skal dere kjempe så kjemp med blanke våpen. Dere kan argumentere for deres sak, men la meg og mine meningsfeller argumentere for det vi mener uten å bli antastet.

NB!

Politikere lokalt har uttalt at kommunens vedtak med krav om anleggsstopp gjør tiltaket ulovlig. Dette sammen med det å iverksette en folkeavstemming der ordfører uttaler at resultatet ikke vil ha betydning, før avstemmingen, gjør at det har nok gjort seg med litt mer politikeropplæring om Norges rettssystem og demokratiske system på grunnivå.

Trond M. Jakobsen