Meninger

Bolig til ungdommer med nedsatt funksjon

- For Rødt sitt vedkommende er dette en prinsippsak som berører en gruppe mennesker som i vårt system skal prioriteres, mener Jann O. Krangnes. 

Meninger

Gjennom flere år har nå Hitra kommune arbeidet med å få etablert egne boliger til ungdommer med nedsatte funksjonsevner. Dette kalles for Ungbo i det kommunale systemet, og handler om spesielle gruppers rett til egen bolig. For Hitra sitt vedkommende startet dette arbeidet for mange år siden. Saken er utredet og behandlet opp til flere ganger. Etterspørselen har vært påtrengende, både fra aktørene selv, men ikke minst fra deres pårørende som gjennom flere år har ført en endeløs kamp for at dette tilbudet skal komme på plass.

For Rødt har også denne saken blitt en sak med høy prioritet. Vi prøvde så godt vi kunne å få dette prosjektet inn på investeringsbudsjettet for 2020, noe vi ikke klarte. Vi måtte bøye oss for at det var vedtatt byggestopp i Fillan sentrum. Vi har også underveis fått erfare at argumentene for at ungboprosjektet ikke er gjennomført har vært knyttet til svært mange ulike unnskyldninger gjennom de årene som er gått. Men selv om vi ikke klarte å få flertall for vårt sterke ønske om å realisere en byggestart i 2020, klarte vi å fremme et verbalt forslag knyttet til budsjettvedtaket som gikk ut på at hvis det åpnet seg en mulighet i 2020 ville kommunestyret være villig til å avsette nødvendige midler allerede ved budsjettjusteringene i juni. Dette forslaget fra Rødt ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.


 

Nå viser det seg at oppheving av byggestoppen i Fillan sentrum kan nærme seg slutten, og at det i formannskapet den 17/3-20 ble vedtatt å kjøpe tilbake en tomt i Fillan sentrum. Dette gjorde til at Rødt ved undertegnede undersøkte om denne tomten kunne være aktuell for et prosjekt for Ungbo. Det ble bekreftet av tidligere leder av komiteen for helse og omsorg at denne tomten var en av de få som tilfredsstilte alle kravene til en slik utbygging med beliggenhet i Fillan sentrum. I den framlagte innstillingen som innbefattet at kommunen skulle kjøpe den tilbake var det også et punkt 3 som sa at tomten skulle legges ut til salg. Dermed åpnes det her en mulighet for at der finnes faktiske muligheter til å få til en igangsetting av byggeprosjektet. På denne bakgrunnen fremmet derfor Rødt et alternativt forslag til punkt 3. Forslaget gikk ut på at ved gjenkjøp skulle kommunen stille tomten til disposisjon for en utbygging av Ungbo. Kommunen kan ikke lengre drive å forskyve på dette prosjektet som ble påstartet for 10 år siden. Som sagt er behovet stort, og det er ikke riktig at pårørende i år etter år skal oppleve at saken blir utsatt år etter år med skiftende argumentasjon for hvorfor den utsettes. Nå er muligheten tilstede, og om viljen er tilstede, noe jeg ikke har noen grunn til å betvile.


- Nå må de folkevalgte høre på de som ikke snakker selv

Foreldrene er redde for at prosjektet som har vært planlagt i ni år, nok en gang blir utsatt.

 

De har levd i uvisse i en årrekke:

- En uheldig og uønsket situasjon

 

Avslutningsvis vil jeg bare si at for Rødt sitt vedkommende er dette en prinsippsak som berører en gruppe mennesker som i vårt system skal prioriteres. Når vi nå peker på den aktuelle situasjonen med ledig tomt vil vi samtidig være ydmyke ovenfor at der kan finnes bedre plasseringer enn vårt forslag tilsier. Det vi ikke aksepterer er at vi ikke klarer å fatte nødvendige vedtak slik at vi unngår ytterligere forlengelser på igangsetting.


Med hilsen

Jann O. Krangnes

Formannskapsrepresentant Rødt