"Hitra blir fattigere uten levedyktige grender"

Sigrid Helene Hanssen (H). 

Meninger

Hitra Høyre holdt det første av en serie grendamøter på Brygga i Kvenværet torsdag 18. Juni.

Noen uttalelser som kom frem i møtet:


" Hitra blir fattigere uten levedyktige grender" og " Vi må ta vare på grendene våre". Grendene i kommunen har gjennom sine innbyggere og unike beliggenhet muligheter for verdiskapning og arbeidsplasser.


" Er det ikke på tide å opprette Grendautviklingsfond ?" Dette var en støtteordning til ulike tiltak for noen år tilbake, kanskje på tide å se på noe lignende igjen?


"Kommunen kan bidra med å stimulere og vise mer interesse for grendamiljøene"


Det lokalpolitiske miljøet i Hitra kommune burde bli mer opptatt av å støtte opp om muligheter for vekst og utvikling i grendene.  Ved å styre mer av kommunens kompetanse i administrasjonen til å løfte frem positive og fremtidsretta ideer og prosjekter, kan en bidra til vekst og utvikling i hele kommunen.

Regjeringens høring  om «Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» ble også diskutert. Det var bred enighet om at dette må det sendes innspill på slik at det kan bidra til forenkling og større grad av lokale vurderinger og forvaltning av strandsonen i kommunen.


Dette ble et bra startmøte på en serie grendamøter som vil fortsette etter sommerferien.


Sigrid Hanssen

Leder i Hitra Høyre