Meninger

-Det haster med å få bygget flere faste sykehjemsplasser

Per Ervik 

Meninger


Viser til Aftenpostens leder som forteller at koronaepidemien forsinker planlegging av nye sykehjemsplasser i kommunen!


Det viser gitt tilsagn om tilskudd til bygging sykehjemsplasser/ heldøgnsplasser for første halvår i år . De viser en klar nedgang sammenlignet med tidligere år. Helseminister Bent Høie viser i tillegg til nye kommunestyrer etter kommunevalget i 2019 og kommunesammenslåinger som forklaring på hvorfor går saktere en planlagt.

Bortforklaringen holder ikke . Utbyggingen av sykehjemsplasser er allerede bakpå så det synger. En rapport fra Meno Economics i 2019 viset at det bare ble bygget en sykehjemsplass pr. kommune på 10 år. Noe av årsaken er at det store flertallet av tilskuddsplasser er gått til å erstatte allerede eksisterende plasser. Der det skulle ha blitt 6.036 nye sykehjemsplasser i perioden 2007-2017, er det kun kommet 435 nye plasser. Resten av tilskuddet har gått til å erstatte sykehjemsplasser som allerede fantes i kommunene.

Dette mener regjeringen den har gjort noe med ved å dele tilskuddet i to: En stor del av potten gis nå bare til netto nye plasser. Den andre til rehabiltering. Etterslepet er likevel stort .

Når det nå dukker opp enda flere flaskehalser i arbeidet med å utbedre tilbudet, gir det stor grunn til bekymring .Eldrebølgen har lenge vært en varslet utfordring for helse og omsorgstjenesten . Selv om regjeringen legger opp til at flere kan bo hjemme i årene som kommer, er det uansett uunngåelig at det vil bli stor økning i behovet for heldøgnsplasser . Blant annet er det ventet en økning i antall demenstilfeller. Antallet kan komme til å doble seg mellom 2015 og 2050. Blant disse pasientene vil svært mange ha behov for sengeplasser. Den borgerlige regjeringen har skrytt av satsing på sykehjem og omsorgsboliger. Tilsagnspotten ble satt opp, og antall tilsagn økte de første årene . Men også i fjor ble de gitt færre tilsagn enn regjeringen hadde satt av penger til . Det endte med tilsagn om ca. 300 færre plasser enn i 2018.

Høie sier at det er «Uheldig at rammene ikke brukes opp slik tilfellet var i 2019».

Det kan man trygt si : ELDREBØLGEN LAR IKKE VENTE PÅ SEG! Det haster med å få bygget flere faste sykehjemsplasser og faste plasser til de som har fått demens !


Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra