Meninger

- Finnes der grunner som tilsier at kommunestyret ikke er i stand til å gjennomføre sitt vedtak?

Jann Krangnes 

Meninger

Interpellasjon til Kommunestyremøte den 25.09. 2020

Til ordføreren.

Gjennom mange år har det vært diskutert i Hitra kommune vedrørende utbygging av bolig til mennesker med nedsatt funksjonshemmede. Flere vedtak er gjort i denne saken. Saken har for flere år siden kommet fram til egnede arkitekttegninger for utforming av boligen som kan dekke behovet til 5 av brukerne innenfor den kategorien som her er snakk om.

Det har sågar kommet så langt at tomt har blitt vedtatt til forbruket, men av ulike årsaker er tomten blitt utsatt for en byggestopp med utgangspunkt i et tvistemål.

Deretter var det planlagt at utbyggingen skulle kunne startes i 2020, men med begrunnelse i at det i sentrumsområdet for Fillan var innført byggestopp ble investeringene til dette formålet under behandlingen av økonomiplanen forskjøvet til 2021. I samme møte ble det for øvrig, etter forslag fra partiet Rødt vedtatt et verbalt forslag som gikk ut på at, om det ikke var noe til hinder for at saken kunne framskyndes, skulle saken på nytt behandles under budsjettrevideringen i 2020.

Dette vedtaket ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.


Unge funksjonshemmede har ikke egne boliger:

- Hvorfor klarer vi ikke å samles og bygge boliger til de aller mest sårbare på Hitra

Jann Krangnes vil ha fortgang i prosjektet som sørger for at unge funksjonshemmede får egne boliger.


Det er på denne bakgrunn at representanten Krangnes fra Rødt nå ønsker å reise spørsmålet om denne saken.


Spørsmålet lyder som følgende:

  1. Finnes der grunner som tilsier at kommunestyret ikke er i stand til å gjennomføre sitt vedtak om å iverksette bygging av bolig Ung i henhold til allerede fattede vedtak i kommunestyret?
  2. I så fall, hva kan kommunen gjøre for å forsere disse problemene slik at vi kan sikre en igangsetting av byggingen av bolig til de som nå har ventet i over ti år.

Videre vil undertegnede komme med følgende forslag til vedtak om ordføreren vil tillate det:

  1. Kommunestyret vedtar at tomt med betegnelsen K2, eller som brukt i den utlagte sentrumsplanen BS21 tildeles formålet Bolig Ung.

Vennlig hilsen

Jann O Krangnes

Representant for Rødt i Hitra kommunestyre.