- Mange veier som nå er foreslått privatisert, vil forbli kommunale veier etter Aps mening

Geir Meland og Berit Flåmo  Foto: Privat

Meninger

Privatisering av kommunale veier?

Hvor står Arbeiderpartiet i den pågående debatten om privatisering av kommunale veier på Frøya?

Vei er et velferdsgode i et samfunn som fremmer frihet, likhet, demokrati og solidaritet.

Veinettet på Frøya er mer enn økonomi og rettferdighet. Veinettet uttrykker den politiske viljen for hva frøyapolitikerne vil med veinettet på Frøya i denne nye gjennomgangen av kommunale og private veier. Administrasjonen har fått oppdraget fra politikerne, de har utredet saken og den er vedtatt lagt ut på høring slik at alle kan komme med uttalelser om sin «veistubb». Deretter skal politikerne behandle saken.


 

Hva er de politiske visjonene og mål for veinettet på Frøya?

Velferdssamfunnet vårt bygger på sosialdemokratiske grunnpilarer som frihet, likhet og demokratisering, fra lua i handa til stolt eierskap. Hva har så dette med veier på Frøya å gjøre?

I Visjonene om et velferdssamfunn for alle, ble det viktig for Arbeiderpartiet å ha en god distriktspolitikk. Slagordet ble «By og land, hand i hand». Vei kom inn som et velferdsgode på linje med skole og helse og sosial trygghet. Vei og transport ble viktig. Tenk hva dette kostet et fattig land som Norge? Resultatet ser en på Frøya. Ser en til nabolandet, ble det ført en helt annen politikk der. Nord- Sverige og de ytterste øyer er så og si avfolket.

Så, hva slags samferdselspolitikk skal vi ha Frøya?

1. Vi vil ha livskraftige bygder rundt om der det er grunnlag for det.

2. Folk skal få komme seg på jobb, til skole, butikk og helsehus på trygg vei enten det er til lands eller sjøs.

3. Folk skal ha samme tilgang til samfunnsgodene skole, helse, kulturtilbud osv.

4. Sentrene trenger tilliggende små bygdesamfunn.

5. Vi vil se lys i husa.

Men så er det ikke bare enkelt. Hvor skal den kommunale veien gå, og hvor må den private veistubben begynne? Noen vil måle antall meter privat vei til huset sitt i forhold til andre og vise til rettferdighet. Slik kan en ikke tenke. Offentlig vei følger offentlige bygninger og grunnleggende velferdstilbud. Veien føres til en naturlig snuplass i ei grend der det bor folk. Offentlig vei må være der skolebussen går som et eksempel.

Når Frøya AP nå skal ta stilling til forslaget om privatisering av kommunale veier, må vi legge overordnede politiske visjoner og mål som grunnlag for vurderingene våre, og i møte med alle høringsuttalelsene. Der ei lita grend er fraflyttet og det ikke fins offentlige tjenester lenger, er det liten hensikt å opprettholde kravet til offentlig ansvar. Der faller de overordnede politiske målsettinger bort. Så vil det være naturlig å ikke la det offentlige ha ansvar for private veier opp til fritidseiendommer og eller private boliger som ligger nær offentlig vei. Det er vel få som ikke vil være enig i det.

Men med dette utgangspunktet vil mange veier som nå er foreslått privatisert, forbli kommunale veier etter Arbeiderpartiets mening. Vi kan nevne veien ned til Bua og Vikasundet som eksempler på veier som fra vårt ståsted ikke er aktuelt å privatisere. Her bor det folk, her går det fort en skolebuss om det kommer barn. Det blir for langt å gå opp til hovedveien. Men det vil alltid være et tema: hvor slutter offentlig vei og hvor blir veien privat? Høringsuttalelsene skal bl.a hjelpe oss i vurderingen.

Veiens historie er viktig, men tidene endres også. Alt må revideres med jevne mellomrom. Men den overordnede målsetting må aldri forlates. God og sikker kommunikasjon for å sikre velferd og gode liv for folk i hele landet, på hele øya og tilhørende øysamfunn, på tettsteder og i mer grisgrendte strøk. På sikt har det vist seg å være bærekraftig for å bruke et forslitt begrep. Det er lønnsomt i det lange løp, for det øker trivsel, det utnytter ressurser i hele landet og det fremmer frihet, likhet og demokrati. Ikke noe mindre. Og det koster.

Frøya AP mener at veien fra hovedvei og til næringsområder skal privatiseres.

Frøya AP mener at veiene i kommunale boligfelt skal opparbeides og vi skal legge til rette for god veistruktur. Deretter skal boligfeltet selv ta over veien og eventuelt danne veilag. Vi vet at det i gamle boligfelt ligger avtaler som muligens forplikter kommunen, men det er på sin plass med en dialog med beboerne også i de gamle boligfeltene for å se på mulige løsninger for at boligfeltet tar over ansvar for veien.

Frøya AP vil at kommunen skal beholde veiene til grisgrendte strøk hvor det bor fastboende. Vi vil ha lys i husa!

Frøya AP mener at veien fra hovedvei og til næringsområder skal privatiseres.

Dette vil være vårt utgangspunkt i debatten.


Frøya Arbeiderparti

Geir Meland

Berit Flåmo