- En oppgradering til glede og nytte i mange år framover!

Meninger

I «nye» Hitra kommune har vi totalt 48,4 km med fylkesveger som fortsatt har grusdekke.

Drift og vedlikehold av en grusveg er langt mer krevende og kostbart enn en asfaltveg. For fylkesvegene i Hitra kommune vil vi i løpet av en periode på mellom 15 og 20 år passere kostnaden for ett alternativ med asfaltdekke på vegene. Med asfalt på vegene vil fylkeskommunen, i en 20 årsperiode, spare rundt 15 millioner kroner på vedlikehold av vegene i Hitra kommune.

Fylkestinget/hovedutvalg for veg skal før jul behandle to saker som er vesentlig for fylkesveger. Budsjett for 2021 og en tilskuddsordning for fylkesveger på 400 millioner kroner.I formannskapet den 27. oktober spurte jeg om det finnes en prioritering av fylkesvegstrekningene i Hitra kommune og fikk til svar at det gjør det ikke men at kommunedirektøren skal komme med sak på dette til formannskapet den 24. november.

I kommende budsjettprosess vil jeg utfordre kommune og politikere på at vi ikke bare formidler en prioritering av strekninger men også foreslår en medfinansiering. Dette kan være med å påvirke slik at vi får finansiert og gjennomført utbedring og asfaltering av våre grusveger. En prioritering som det i beste fall ville tatt mange år å få gjennomført, om det i det hele tatt blir utført.I 2018 vedtok fylkestinget i «Delstrategi for vei» følgende vedrørende medfinansiering:

  • Ved medfinansiering må andre aktører (offentlige eller private) bidra med minimum 50% av kostnadene om fylkeskommunen skal vurdere nye tiltak som i utgangspunktet ikke inngår i Trøndelag fylkes handlingsprogram.
  • Som premiss for å løfte inn nye prosjekter som følge av medfinansiering, må kost-nytte effekten for fylkeskommunen være tydelig.
  • Fylkeskommunen inngår ikke avtaler om forskuttering av fylkeskommunale vegprosjekter.

Asfaltering av 8 fylkesvegparseller i Hitra kommune utgjør en kostnad på rundt 60 millioner kroner. I løpet av 40 år har fylkeskommunen tjent inn sin andel i prosjektet og Hitra kommune har investert i varige verdier for sine innbyggere og næringsliv og hele kommunen vil framstå som mer attraktiv!

«Har lagt 17 kilometer med asfalt - neste år kan det bli mer» HF 23. oktober i år!

Den aller beste økonomien får fylkeskommunen ved å fullføre alle vegene i kommunen på ett år. Vedlikehold av grusvegene koster fylkeskommunen rundt 3 millioner hvert år. En stor asfaltkontrakt i øyregion slik det ble signalisert i lokalavisa, kan bety muligheter for plassering av mobilt asfaltverk, noe som betyr reduserte priser på asfalt. Kortreist asfalt utgjør en besparelse for dette prosjektet på flere millioner kroner og muligheter for lokalt næringsliv både når det gjelder produksjon og kjøp av asfalt.

For å finansiere kommunens andel i prosjektet foreslår jeg at det overføres midler fra havbruksfondet. Denne investeringen gir en varig oppgradering av hittersamfunnet, og noe alle hitterværinger har nytte og glede av hver dag, i mange år framover!

Hitra Høyre, Sigrid Helene Hanssen.

Forslaget støttes av gruppen FrP, PP og upolitisk v. Tor Johan Sagøy og Lars P Hammerstad.