- Vindkraftkonsesjon på Frøya er et lovlig fattet vedtak 

Meninger


Dette er en setning som er sagt mange ganger av konsesjonærer (utbygger) av vindkraft den senere tid. Hva menes med et lovlig fattet vedtak? Og er alt lovlig?

Konsesjonær på Frøya har hele veien hatt tidsutfordringer med å ferdigstille kraftverket til rett tid, dette viser seg ved å allerede i oktober 19 ved at det ble søkt om forlenget frist for oppstart. Så søker de igjen om utsatt frist for oppstart nå til 31 mars 21. Det innebærer i tilfelle at det er gitt 5 måneder utsettelse, men dette må da virkelig være mer enn nok

Konsesjonen og behandling av den forutsetter at NVE skal følge flere lover, blant disse er naturmangfoldloven når det gis en konsesjon for vindkraft utbygging. Dette medfører at konsesjonær har et ansvar for å ivareta naturmangfoldet i området, og sikre at dette gjennomføres i henhold til vedtatt konsesjonen og MTA- og detaljplan

I konsesjonen og i MTA- og detaljplanen vektlegges det at fuglelivet må ivaretas, og spesielt skal hubro ivaretas. Dette medfører at det i minst mulig grad skal forekomme aktivitet i perioden april-august, med tanke på hekkende hubro i deler av anlegget. Nå er det naturlig å anta at om en skal ivareta naturmangfoldet, så må dette også gjelde for aktivitet andre steder i anlegget og for andre arter som hekker i området. Så er dette faktisk tilfelle i denne utbyggingen?

Det er kjent at oppstarten av anleggsvirksomheten var i april 19, og den første delen av anleggsvirksomheten medførte til dels mye sprengning. Så da er det jo et naturlig spørsmål om dette er i samsvar med krav som konsesjonær selv har pålagt seg gjennom søknad, og i forlengelsen naturmangfoldloven?

I mars 20 søkte TrønderEnergi vind som konsesjonær om å utvide arbeidstiden i området, grunnet at de var forsinket i arbeidet. Det ble akseptert av NVE at de kunne arbeide døgnet rundt den kommende perioden, så hvordan blir dette med tanke på hekkende fugler og annet dyreliv i området?

Så i tillegg til at en ønsker 5 måneder utvidet tid med anleggsvirksomhet, så har det blitt gitt ekstra tid gjennom aksept for brudd med konsesjon, planer og lover, så hva er verdien av disse papirene som skaper grunnlag for det lovlig fattede vedtaket?


Det kan virke som om konsesjonær og utbygger bryter med lover og forskrifter, i tillegg til at de bryter med forutsetningene i det lovlig fattede vedtaket fra NVE. Så hva er ifølge NVE og TE et lovlig fattet vedtak, som en følger? Og hva er reelle lovbrudd som begås?

Nå skulle en jo tro at disse bruddene var alle brudd, men er det tilfelle? I konsesjons godkjenning av 11.02.19 så har en vært i kontakt med alle grunneiere. Det fremstår som underlig at det i Hitra-Frøya etterlyses eiere av eiendommer i konsesjonsområdet i september 20. Dette må medføre at en faktisk i konsesjonssøknad, hvor en sier en har vært i kontakt med alle grunneiere ikke snakker sant. Og det samme gjelder for MTA- og detaljplan av 28.03.19, hvor en hevder en har vært i kontakt med alle grunneiere.

Så ikke nok med at en bryter med det lovligfattede vedtaket, men i tillegg er det lovligfattede vedtakene gitt basert på feil informasjon eller manglende informasjon. Så i hvilken grad er faktisk vindkraftverket på Frøya et lovligfattet vedtak?

Ser frem til svar fra NVE og TrønderEnergi som kan klargjøre disse spørsmålene

Med vennlig hilsen

Dag Bremnes

Vindkraftmotstander