- Det man ikke får gjort med traktor blir ikke gjort!

Bilde fra et tidligere leserinnlegg. 

Meninger

- Det man ikke får gjort med traktor blir ikke gjort!

Var Hans Anton Grønskags fortreffelige kommentar til den "raseringen" som har foregått i Frøyanaturen, og for første gang får vi bekreftet hvilket ansvar Trønderskog har tatt:

Hans Anton referer til tre punkter som Trønderskogss representant hadde forsikret at de hadde tatt ansvar for:

1. Kun sitkagran skulle felles, all annen skog skulle få stå

2. De skulle rydde opp etter seg. Hver kvist og hver grein skulle fjernes - ja de skulle til og med gå over feltet for å fjerne ny-skudd (småtrær)

3. Det som ikke kunne brukes til tømmer skulle flises opp. Dette skulle hentes!

Bortsett fra at sitkagrana er fjernet, så er ingen av de andre løftene blitt holdt.

Når jeg for ca en måned siden kontaktet kommunens miljøkonsulent angående saken, ble jeg henvist til å ta kontakt med entreprenøren, der jeg repliserte at det ikke var mitt ansvar, men den i kommunen som har inngått avtale med entreprenøren.

Hans Anton forteller at for å komme til ei sitkagran på en meter, så har skogsmaskinen valset over et felt med furu, og slik "rasering" ser vi også mange andre steder.

Jeg vil rette en takk til Hans Anton for at han står frem som sannhetsvitne i denne saken, folk flest kvier seg for å stå frem og kritisere den jobben som er gjort, og mange var vel også usikker på hvem som har ansvaret. Derfor er det veldig bra at noen står frem og gir de som er skadelidende i denne saken et ansikt.

Jeg har fått mange henvendelser etter at jeg hadde et leserinnlegg i Hitra-Frøya om denne saken forrige mandag, og på denne bakgrunn har vår representant i kommunestyret (Svein Viggo Johansen) levert en interpellasjon til ordføreren under gruppemøte sist mandag. Men dessverre så kan ikke denne interpellasjonen behandles før om en måned, grunnet fristen for innlevering til kommende kommunestyremøte har passert.

Men saken må uansett behandles på førstkommende kommunestyremøte, slik at grunneierne får svar og at det blir ryddet opp der skogsmaskinen har gjort vei og skogsterreng ufremkommelig,

Jeg vedlegger vår interpellasjon angående saken. (se nedenfor)


Vennlig hilsen

Arild Margido Johansen

Sekretær Pensjonistpartiet Frøya


INTERPELLASJON

Første etappe med felling av sitkagran er nå gjennomført, et prosjekt der langt fra alle er tilfreds med resultatet. Mange har reagert på utførelsen av jobben og ansvarsfraskrivelsen fra entreprenør når det gjelder opprydding etter den ”raseringen” som i noen tilfeller har foregått, og som flere har reagert på. I et intervju i lokalavisene den16 april, hevder Petter Ingdal i Trønderskog AS, (entreprenøren som har utført jobben), at folk har misforstått hvem som har ansvaret for ryddingen, og at avtalen var at den enkelte grunneier var ansvarlig for rydding på egen eiendom, og bagatelliserte dette med at det dreier seg kun om å rydde vekk noen kvister og i noen tilfeller rydding av flis. Men den ryddejobben som må gjøres er nok mer omfattende enn den blir beskrevet, Store tømmerstokker ligger fortsatt der de ble felt og mange av turterrengene er ødelagt og ikke fremkommelig, dette scenario var det vel ingen grunneiere som så for seg.

Spørsmål:

Spørsmålet blir da. Hvem mener ordføreren og kommunedirektøren har ansvaret for ryddingen etter fellingen av sitkagran? Hvis de mener dette ansvaret ligger hos den enkelte grunneier, ble de da informert om ansvaret og hva dette innebar med bl.a. rydding? Hva sier kontrakten med entreprenøren, er det spesifisert hvilket ansvar denne har? Dette er spørsmål kommunestyret må ha svar på. Vi kan ikke pålegge grunneiere som i enkelte tilfeller er gamle og kanskje uføre å ta ansvar for en så omfattende rydding, spesielt i utmark (turterreng).

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kommunen v/kommunedirektør om å ta ansvar for oppryddingen etter felling av sitkagran, hvis avtalen med entreprenøren sier at denne har ansvar for rydding, må kommuneledelsen kreve at denne jobben blir gjort umiddelbart.

Kommunedirektøren informerer om status i denne saken på neste kommunestyremøte.

Titran 26.04.2021

Svein Viggo Johansen

Pensjonistpartiet Frøya