Dugnad for rydding av flytende søppel

Meninger

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre har ved flere anledninger pekt på betydningen av vern av det marine miljøet, og i denne forbindelse gitt anerkjennelse til den innsatsen som legges ned av Mausund Feltstasjon på Frøya for å rydde strender og nære sjøområder for plastavfall.

Et annet tiltak som bidrar i samme retning er prosjektet «Fishing for Litter», der fiskefartøyer inviteres til en miljødugnad sammen med mottaksstasjoner i land for å samle opp plast og annet avfall som driver i åpent hav, og som kommer i redskaper. Det engelske begrepet «Fishing for Litter» (Fisking av søppel) har sammenheng med at dette er en forgrening av et internasjonalt tiltak.

Ordningen har vart siden 2016, og finansiert av Miljødirektoratet. Avfall som er samlet og bragt i land gjennom prosjektet har blitt levert til 11 mottaksstasjoner i Norge fra Havøysund i nord til Hvaler i sør, men ikke i Midt-Norge. Ordningen framstår som enkel og ubyråkratisk, og har ført til at betydelige mengder flytende søppel på denne måten er tatt vare på og levert til gjenvinning. Prosjektet administreres av SALT Lofoten, i Svolvær.


- Hver hitterværing burde plukke plastsøppel

Kystrenovatørene finner enorme mengder plastsøppel i ferieparadis.


Miljødirektoratet har nå lagt fram en tiltaksvurdering for å forebygge marin forsøpling for Klima- og miljødepartementet, som samlet sett inneholder mange gode forslag. Fiskefartøyer som hittil har levert oppsamlet avfall i land til «Fishing for Litter», har ikke betalt noe for dette. Et tiltak som direktoratet vurderer er imidlertid et generelt avfallsgebyr ved anløp i land om fartøyet leverer avfall eller ikke, som inkluderer vederlagsfri levering av oppsamlet marint avfall.

Det fiskeripoliske utvalget i Frøya Venstre mener at akkurat dette punktet er å gå i feil retning. Oppsamling av marint avfall, enten det er plast eller annet, må stimuleres enten oppsamlingen skjer langs stender og i nære sjøområder, eller av fiskefartøyer til havs. Utvalget legger derfor til grunn at Miljødirektoratet prolongerer og styrker tiltak som «Fishing for Litter» eller tilsvarende ordninger, heller enn å foreslå ordninger som kan svekke interessen for rydding av flytende søppel i åpent hav.

Kampen for et rent hav må styrkes, ikke svekkes. Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre er derfor innstilt på å følge opp dette spørsmålet direkte med Klima- og miljødepartementet. Et interessant spørsmål er om dette prosjektet på en hensiktsmessig måte kan knyttes sammen med det arbeidet som Mausund Feltstasjon utfører, om dette er praktisk mulig.


Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen,

leder.