Noen av politikerne i formannskapet satte tvil ved ekstrabevilgning til ny Fillan skole i formannskapsmøtet 16. januar, fordi en ekstrabevilgning vil påvirke kommunens økonomi. Jeg vil prøve å forklare hvorfor kommunen tar en stor risiko om kommunestyret ikke bevilger disse midlene og gir grønt lys for bygging av skolen slik tegningene foreligger.

Fillan skole av i dag er trang og nedslitt. Det er blant annet gjort grep som å gjøre om naturfagrom til vanlig klasserom for å overhode få plass til de elevene som går her i dag. Hitra kommune er i den utrolig heldige situasjonen at det forventes vekst i elevtall fremover, i stedet for den nedgangen som skjer i de fleste andre utkantområder i Norge. I dag foregår undervisning inne på trange klasserom med dårlige lydforhold, og ute på gangen der lyden bærer så altfor godt. Det gjør at uro og utfordrende atferd forsterkes og blir ekstra forstyrrende og synlig. I en moderne skole vil det være plass og utforming som demper lyd og atferd, og dermed vil et nytt bygg i seg selv kunne forbedre trivsel og læring for barn og unge på Hitra.

Hitra kommune har et mål om 60 fødsler per år, som nås igjen og igjen. Hvilket signal sender det om man ikke bygger en skole som kan romme de barna som fødes? Forrige gang det ble bygd skole i Fillan ble den stående i minst 60 år før det ble bygd nytt, med litt påklatting her og der underveis. La oss nå bygge en skole som kan stå over tid, uten å måtte klattes på eller ha klasser i brakke.

Det at skolebygget i dag gir ekstra utfordringer påvirker ikke bare elevene, men også lærerne. Når skolebygget i seg selv bidrar til slitasje, går det midt imot Hitra kommune sitt mål om å rekruttere og beholde ansatte, og å være en god arbeidsplass. Lyd, lys og fysiske omgivelser har mye å si for helse og trivsel på jobb. Det understrekes av at arbeidstilsynet har en sak gående mot kommunen som gjelder arbeidsplassene til lærerne på skolen.

Det er allerede stor lærermangel på Hitra, det er få gode søkere på stillinger som lyses ut, og det er frafall gjennom året. Noen lærere vi har holder ut med tanken på at det snart kommer en bedre arbeidshverdag i ny skole, andre lærere vi får tar beslutningen om å takke ja til jobb på Hitra fordi de har lyst til å være med på å overta den nye skolen om et par år. Om denne ekstrabevilgningen ikke vedtas, vil de dårlige forholdene for elever og lærere forlenges.

Jeg vil også vise til kommunestyrets eget vedtak om å bygge en kompaktskole i ett trinn, med plass til den veksten i elevtall som kommer. Om skolen nå skal bli mindre eller ikke bygges kompakt, må alt tegnes på nytt og hele byggingen utsettes. Det skaper uro og bekymring blant lærerne på Fillan skole. Vi er klare til å ta over et nytt bygg som representerer dagens og fremtidens pedagogikk, og å fylle den med enda bedre innhold enn vi klarer innenfor dagens rammer.

Å bygge ny skole uten kapasitet til de elevene som kommer, vil gjøre det dyrt og vanskelig når det må utvides om noen år. Det vil sannsynligvis også gjøre det vanskeligere å rekruttere og beholde de ansatte som er nødvendig. Det er ikke bare det beste, men absolutt nødvendig å bygge en ny skole med nok kapasitet, så raskt som mulig.

Linda Johnsen

ATV Utdanningsforbundet

Fillan skole