Her er høringsuttalelsen det felles elevrådet ved Guri Kunna videregående skole har levert som innspill til omorganiseringsprosessen:

Til rektor

Høringsuttalelse vedrørende organisering av studiespesialisering

ved Guri Kunna videregående.

Felles elevråd ved Guri Kunna vgs ønsker med dette å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med organisering av studiespesialisering ved skolen.

Flertallet i elevrådet er fornøyde med dagens ordning, der studiespesialisering er fordelt på to skolesteder. Elevene er også inneforståtte med at det er bestemt at det skal gjøres en endring, og er kjent med bestillingen fra fylkeskommunen.

Selve prosessen er det imidlertid flere som synes har vært mangefull av informasjon.

Elevrådet har foretatt en demokratisk avstemning på de ulike modellene, der resultatene er som følger:

Modell 1:

Ja: 1,

Nei: 15

Vet ikke: 4

Modell 2:

Ja: 0

Nei: 21

Vet ikke: 0

Kommentar: Gir tunge og lange dager, slitsomt å farte mellom skolesteder.

Modell 2,5 (fra 1STA):

Ja: 4

Nei: 14

Vet ikke: 3

Kommentar: Læreren blir kun en "person på lerrettet" ved bruk av videooverføring. Ikke optimalt mtp tett opfølging, samt klassemiljø.

Modell 3:

Ja: 0

Nei: 20

Vet ikke: 1

Kommentar: Elevrådet stiller spm/kritiske til hvordan denne modellen vil være med påå skape godt skolemiljø.

Modell 4:

Ja: 0

Nei: 21

Vet ikke: 1

Modell 5:

Ja: 1

Nei: 8

Vet ikke: 12

Modell 6:

Ja: 13

Nei: 4

Vet ikke: 4

Tilleggskommentarer:

Elevrådet er delt omtrent 50/50 når det gjelder en evt inndeling i ren YF-skole og ST-skole. Representantene er tydelige på at å forholde seg til 2 skolesteder pr dag, eller flere ganger pr uke, ikke er en optimal løsning. Når det gjelder kjønnsfordeling mellom skolestedene, er elevrådet av ulik oppfatning; noen mener det er viktig med en god blanding av gutter og jenter, mens andre mener det ikke er av betydning.

Betydningen av reisevei til/fra skole er noe delt; noen mener det ikke er det som avgjør hvilket skolevalg/linje man velger, mens andre mener det er av betydning.

Det nevnes også at elever som blir berørt av omorganiseringen, burde fått vite om det før de tok sitt utdanningsvalg, istedet for å bli tvunget til å endre skolested midt i et løp. Andre mener at vi nå er en skole, og at en omorganisering (som er sagt skal gi bedre og bredere fagtilbud) derfor ikke bør komme som en overraskelse.

Som resultatet viser, er det ikke 100 % enstemmighet i elevrådet, men modell 6 er den modellen som har bredest enighet og størst oppslutning blant elevrådsrepresentantene.

Med hilsen elevrådet ved Guri Kunna videregående

PS: De ulike modellene

(Dette følgende er hentet fra lokalavisas tidligere omtale av de seks modellene)

De ulike modellene ble presentert for elever, lærere, fagorganisasjoner og skoleutvalget i vår, og etter en runde med innspill fra de samme partene har skoleledelsen lagt til modell nummer fem og seks, som begge har hele ni ulike variasjoner.

De nye modellene innebærer alt fra modell 2, som er som i dag men at programfagene innenfor realfag tilbys bare på det ene skolestedet, mens programfagene innenfor språk, samfunnsfag og økonomi tilbys ved det andre skolestedet - til ytterligheten i modell 6: at alle tre årene på studiespesialisering samles ved et skolested og påbygging ved det andre skolestedet.