Det går et lettelsens sukk over Frøya når rådmannen nå går tilbake på planene om å rive herredshuset og legge «morgendagens omsorg» på tomta. Men denne saka er så oppsiktsvekkende at det er nødvendig med rekapitulering.

Da det i fjor begynte å gå rykter om at kommunehuset på Sistranda skulle rives for å gi plass til framtidens omsorgstjenester, var det få som tok det alvorlig. Ingen ville vel gi seg til å rive et fullt brukbart og fullt nedbetalt herredshus for å gi plass til helsehus og omsorgsboliger som en i arbeidet med ny kommunedelpan for Sistranda hadde funnet den beste plassen for i Beinskardet, 500 meter sør for sentrum?

Men der tok vi feil. Til kommunestyremøtet 2.3. la rådmannen fram forslag om at herredshustomta skulle benyttes, og vedtak skulle fattes i løpet av ei veke.

Saka ble da først behandla i formannskapet 28.2. Der kom det sterke motforestillinger fra borgerlig gruppe, og saka ble utsatt til neste møte, men rådmannen fikk i oppdrag å utrede flytting av ansatte i dagens herredshus til andre lokaler «dersom rådhustomta velges».

Til formannskapsmøtet 28.2. kom det innspill fra avdelingslederne i Pleie og omsorg der de på faglig grunnlag argumenterte imot å plassere helsehus og omsorgsboliger på herredshustomta. Fagpersonell hadde jobba med morgendagens omsorg i lang tid, ut fra lokalisering i Beinskardet. Nå var plutselig et annet alternativ valgt, og avdelingslederne mente at hensynet til de omsorgstrengende ikke stod i sentrum i valget av den nye tomta.

Kort oppsummert var argumentasjonen deres at den beste omsorgen kan ytes i små avdelinger på bakkenivå, i én-etasjes boliger, og med minst mulig institusjonspreg. Morgendagens omsorg er med andre ord arealkrevende. Tomta i Beinskardet har plass nok. Det har ikke herredshustomta. Der må det bygges i 3–4 etasjer.

Med dette innspillet trudde vel de fleste at planene om å bruke herredshustomta ville bli lagt bort. Ingen ville vel presse fram en annenrangs løsning for morgendagens omsorg?

Men der tok vi feil igjen. Allerede i formannskapsmøtet ble uttalelsen fra avdelingslederne blankt avvist av Ap og rådmannen. Saka skulle kjøres fram slik den var tenkt, bare med en tenkepause til neste formannskapsmøte.

Når kommuneledelsen ikke vil høre på råd fra sine egne fagfolk, er det mistenkelig. Da må det være noe som ligger under, noe som er viktigere enn hensynet til de omsorgstrengende. Men hva kan være viktigere?

Flere meninger HER

Denne saka hadde som nevnt også en annen oppsiktsvekkende side. Det gjaldt herredshuset, som Ap og rådmannen også var villig til å ofre. De hadde ingen betenkeligheter med å gjøre kommunen husvill! Kommunen skulle flytte inn i 3. etasje i Kysthaven, var det tenkt, når de funksjonene som kommunen har der, blir flytta inn i det nye helsehuset. Men plassen i 3.-etasjen er for liten, så kommunen må ut på bygda for å få plass til resten av sine ansatte! Og i mellomtida, når herredshuset rives og før det nye helsehuset er på plass, må alle ut på bygda!

For å rydde veg for riving er herredshuset blitt snakka ned. Bygningen er i dårlig forfatning, har vi fått vite. Det nevnes ikke at det de siste åra er brukt flere millioner på drenering, renovering og ombygging. Bygningen er romslig, den har god plass til kontorer, møterom, arkiv, lagerrom, kommunestyresal, vaktmestertjeneste osv. Men dette blir ikke framstilt som en fordel, det blir framstilt som et problem – som enklest kan løses ved å rive huset og ta inn hos Gåsø, og på bygda!

Hvem er det som er i stand til å klekke ut sånne tanker? Prosjektet hadde vært forståelig om tanken var å avvikle Frøya som egen kommune og slå kommunen sammen med Hitra, men det er jo ikke planen, tvert imot, Frøya skal bestå og bli den ledende kommunen i øyregionen.

Der har vi det! Det er dette det dreier seg om. Fillan er et kommunesenter, Sistranda skal bli en by – en «havby»! Det er havbyen som ligger under og som får kommuneledelsen til å gå av hengslene.

Arbeidet med ny kommunedelplan for Sistranda ble sist høst satt på vent. Arkitektfirmaet Cubus ble engasjert. De har vært inne før, i «Frøya inn i framtida» si tid. Nå ble de engasjert for å komme med råd for hvordan Sistranda kan utvikles til by.

Cubus la fram sin rapport i slutten av februar – med mange forslag som gir bakoversveis. Rapporten er ikke blitt lagt fram for politisk behandling, likevel ble den straks retningsgivende.

Kort fortalt er Cubus’ analyse og råd slik: Frøya har egentlig for få innbyggere til å bære en by. Det kreves da kraftfulle tiltak for å samle nok folk i sentrum til å gi byfølelse. «Alt» må samles her – handel, privat service, offentlige institusjoner, kultur, idrett og underholdning, og så mye som mulig av boliger. Frøya må støvsuges for funksjoner. Morgendagens omsorg må plasseres i sentrum og ikke i Beinskardet. Cubus var raskt ute og anbefalte herredshustomta, den var «stor nok», en trengte ikke bygge i mer enn i 4 etasjer. Sentrumsområdet var dessuten for lite og må utvides for å gi plass til mer handel og service, og området må omkranses av tett boligbebyggelse – rekkehus og blokker i 2–4 etasjer. Den nåværende villabebyggelsen står for fall. Også den gamle videregående skolen skal erstattes av en boligblokk. I tillegg skal det bli leiligheter oppå de nye forretningsbygga i sentrum.

Men det holder ikke med dette. En by må ha et kryss, og det mangler Sistranda. Cubus mener byutviklinga står og faller med dette krysset. Vi har Rådhusgata, men i tillegg trengs det en gjennomgående nord–sør-forbindelse. Den må legges gjennom Sistranda skole!

Sjøl om rapporten fra Cubus inneholder mange gode tanker og forslag, så er strategien som skal gjøre Sistranda til by, så krevende, så håpløs, at det må tas grep som bringer oss ut i det absurde. Her må en være villig til å ofte alt – framtidens omsorg, herredshuset, Sistranda skole, beboere som rammes av sentrumsutvidelser – og grender som får føle en sentraslisering de aldri har opplevd maken til.

Cubus er likevel til en viss grad unnskyldt. De har uten sideblikk levert det de har fått bestilling på. Men de som med åpne øyne og for enhver pris vil drive fram denne ideen om en «havby» på Sistranda, er ikke unnskyldt.

Vi er ikke unnskyldt, vi andre heller, om vi bare lar dette skje.

Johan G Foss

leder, Frøya Venstre