Uttalelse ang omorgansiering av Stud.spes Guri Kunna vgs.

Daglig leder i FNF er lei av det bildet «Hitraledelsen» ved Guri Kunna vgs,  gjentatte ganger prøver å gi av det de kaller "økonomisk rot" og underskudd i drift ved skolested Frøya.

Man må heller fokusere på  det utrolige utviklingsarbeidet man har greidd å få til ved skolested Frøya de 10-15 siste åra. Skolen har vært et nyskapende lokomotiv for resten av fylket og landet for øvrig.

Man har evnet å skape et fantastisk innovasjons- og utviklingskultur noe som i dag synliggjøres gjennom de mange avtalene med næringslivet.

Av til sammen ti samarbeids/partnerskapsavtaler, har åtte stk sitt utspring fra skolested Frøya. Det er på Frøya innovasjons- og utviklingskulturen har utpekt seg til å være helt i tet når det gjelder videregående opplæring.

I tillegg har den tidligere skoleledelsen fått i stand en «gullkantet» oppdrettskonsesjons avtale med de største aktørene. Det må kalles pionerarbeid og framsynthet i beste innovasjonsånd.

Jeg vil påstå at man nå er kommet til «dekket bord» når det gjelder muligheter for fortsatt vekst.

I dag har denne oppdrettskonsesjons avtalen en verdi på flere titall millioner, noe som gjør at skolen om de vil kan ha høye ambisjoner ifht nye utviklingsprosjekt, og har en handlekraft økonomisk til å utvikle seg i takt med samfunnet for øvrig.

Og slik Frøya Næringsforum ser det, må det være et mål i seg selv å få kanalisert pengestrømmen mest mulig mot denne regionen som den eventyrlige verdiskapningen faktisk skjer. Vi trenger en utdanningsaktør som alltid har fokus på nye programfag og kan jobbe dynamisk i takt med den høye utviklings og innovasjons takten.

Vi er i en særstilling når det gjelder verdiskapning og vekst. Spesielt gjelder dette Frøya kommune som med sitt tunge næringsliv i all hovedsak er lokalt eid, og bidrar til meget stor grad til utvikling av lokalsamfunn.

De finansierer faktisk skoler, barnehager, sykehjem, kultur og idrett med en betydelig større andel enn mange andre. Vi har giganter innen sjømat, emballasje, service  og maritim næring som er helt unikt sammenlignet med resten av landet.

Da blir det helt feil å innfri ønsker til fylkeskommunen om en reell nedbygging av miljøet ved skolested Frøya. Og jeg sammenligner det litt med bankdrift, der man i de senere åra  har gått bort ifra den typiske «revisor» lederen til fordel for en mer markedsorientert ledelse.

Nettopp for å sikre mer utvikling og vekst.

Det er ut ifra vår mening viktig å styrke Guri Kunna Vgs som en lærende organisasjon. Vår region er en region i sterk vekst der behovet for kompetanse er stort både offentlig og privat. Skolen skal stimulere til at vår ungdom velger regionen også etter endt utdanning. Vi vet at dersom vi mister ungdommen tidlig er det mindre sannsynlighet for at de kommer tilbake.

Organisasjonen Guri Kunna vgs er en organisasjon som har gjennomført store endringer det siste året, ved at skolen har fått felles administrasjon. Det kunne vært fornuftig å latt denne nye organisasjonen få satt seg før slike viktige omorganiseringer gjennomføres?

Det finnes i dag store muligheter for å utvikle digitale klasserom som gjør at elever får flere valgmuligheter. Organisatoriske tilpasninger gjennom å bruke timeplanlegging som et pedagogisk verktøy for elevene gjøres i dag, og dette kan videreutvikles til elevenes og samfunnets beste.

Kombinert skolen der en kobler de yrkesfaglige og akademiske grunntanker og tradisjoner, for å ta vare på mangfoldet, er viktig for at skole fortsatt skal være en sterk samfunnsbygger. Dette er selvsagt viktig for begge skolesteder. Vi trenger mangfold og et bredt fagmiljø, vi trenger all kompetanse fram i tid ikke bare til den blåe næringen.

Hele Frøya-samfunnet er dynamisk og har et krevende høyt tempo, derfor er det viktig å fortsatt ta vare på den energien som erfaringsmessig har vært positiv ved skolested Frøya. Ønsker man å kvele kreativiten kan man legge mindre vekt på utvikling og større fokus på sammenslåing av klasser og «opprydding» i økonomi.

Det er forunderlig at når vi har så mye besøk fra fylkes- og stortingspolitikere, toppledere og statsråder som sier de er så imponert over energien og skaperkrafta i Frøyasamfunnet ikke er lydhøre overfor næringsliv og samfunn når strategiske grep skal taes. Vi må alltid måtte slåss for å tilrettelegge for videre utvikling og vekst. Når vi mister ressurspersoner som ønsker å bygge opp omkring dette ser vi at andre krefter slår til umiddelbart. Så kan man gjerne si at det ikke er næringslivet som skal bestemme hvordan skolene skal drives, men uten et skapende næringsliv vil snart behovet etter kompetanse også stilne…

Jeg er betenkt over den arrogansen som utvises i denne saken.

Når man oppfatter ting så forskjellig som man gjør i dag, sier det meg bare at vi har ulik oppfatning om hva som er godt nok.

Dersom skolen ikke oppnår en god nok kjemi med det lokale næringsliv, vil heller ikke viktige samarbeidsavtaler kunne fornyes.

Det er også rart at et stort underskudd kan rettes opp på 1 år?? Kan det ha en sammenheng med de midlene som er kreditert gjennom gode avtaler med næringslivet?

Det er vel heller ikke uvanlig i næringsdrift for øvrig at man kan få et underskudd etter et år med store investeringer, som i dette tilfelle ny skole og ny skolebåt til ca kr. 15.mill. Man må tørre å satse!

Skoleeier  hevder  nå at  med denne omorganiseringen, er å «rigge» seg for framtida?

Jeg er stygt redd for at det går med stud. Spesialisering som det har gått med alt annet som har blitt flyttet fra Frøya til Hitra. Som for eksempel Skatteetaten, lensmannskontoret et….. Det er bare en mellomstasjon før man flytter til Orkdal eller Trondheim.

Derfor er det så urimelig å bygge ned når aktiviteten er på topp. Man «vingeklipper» muligheten til å levere ihht etterspørsel.

Så må vi bare erkjenne at det er forskjell på kultur og folkesjel på Frøya og Hitra. Derfor må vi ha respekt for det som er skapt og ikke applaudere alle forslag utenifra som svekker mulighetene vi har i øyregionen. Å drive med utvikling og innovasjon i distriktet krever mot og ryggrad.

Man må styrke innovasjonskraften og ideene der det går best og der man har etablert en god kultur, ikke bli styrt av et ønske om et  middelmådig likedelingsprinsipp. Det er feil fokus!

Med vennlig hilsen

Frøya NæringsforumTorill M. PettersenDaglig leder